Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Jakie są kryteria przy przyznawaniu stypendium socjalnego na studiach?

Posted on 0

Share this on anywhere you want!

Już za miesiąc rozpocznie się kolejny rok akademicki. Z tego powodu postanowiliśmy przybliżyć temat stypendium socjalnego, o które mogą ubiegać się osoby znajdujące się w niełatwej sytuacji materialnej. Próg dochodowy, który uprawnia do otrzymania świadczenia jest ustalony ustawowo, jednak uczelnie mogą zwiększyć tą wartość do ustalonego poziomu.

Stypendium socjalne może dostać student, u którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustawowo ustalonego progu dochodu. W roku akademickim 2014/2015 jest to wysokość 592,80 zł netto miesięcznie. O świadczenie mogą wnioskować także studenci, których dochód przewyższa tą kwotę, o ile rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego ustali wyższy próg dochodu. Jednak maksymalnie kwota może sięgać 850,20 zł netto na osobę w rodzinie studiującego. W szczególnych przypadkach uczelnia nie może przyznać stypendium socjalnego temu, kto nie spełnia tego wymogu.

Przy uzgadnianiu wysokości dochodu pozwalającego studentowi starać się o stypendium uwzględnia się dochody osiągane przez:

– studenta wnioskującego o stypendium socjalne,

– rodziców studenta, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych i będących na ich utrzymaniu dzieci przed ukończeniem 18.roku życia, dzieci niepełnosprawnych, dzieci uczących się do ukończenia 26. roku życia, bądź gdy 26. rok życia kończony jest w ostatnim roku studiów – do ich ukończenia,

– małżonka studenta i będących na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnich, dzieci uczących się do 26.roku życia, a jeżeli kończą 26. rok życia w ostatnim roku studiów – do ich ukończenia, a także dzieci niepełnosprawnych niezależnie od wieku.

Dochodów rodzeństwa i rodziców nie włącza się, jeżeli osoba utrzymuje się sama. Studenta uznaje się za samodzielnego finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia poniższe warunki:

– ma stałe źródło dochodów w tym roku podatkowym,

– miał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

– dochód miesięczny jego lub jego małżonka w tych latach nie był niższy niż kwota 850,02 zł netto,

– nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich (obejmuje to również opiekunów prawnych lub faktycznych).

Stały dochód studenta stanowi pensja z tytułu umowy o pracę, cyklicznie zawieranej umowy zlecenia lub umowy o dzieło, alimenty czy renta. Dodatkowo, wszystkie dochody muszą być potwierdzone zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego, a nie jest to możliwe, jak w przypadku ryczałtu – wystarczy oświadczenie studenta i osób z jego rodziny o dochodzie uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki. Do wniosku o stypendium socjalne trzeba załączyć także inne dokumenty, w tym oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Student studiów stacjonarnych może także starać się o zwiększone stypendium z tytułu zamieszkania w akademiku, domu studenckim lub innym budynku, jeżeli dotarcie ze stałego miejsca zamieszkania do uczelni w dużym stopniu utrudniałoby uczenie się. Student może liczyć też na wyższe stypendium socjalne, jeżeli w akademiku lub domu studenckim zamieszkuje z niezatrudnionym małżonkiem lub swoim dzieckiem.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *