Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Jak rozliczyć wydatki poniesione na wodę pitną dla pracowników?

Posted on 0

Według przepisów prawa pracy pracodawca w gorące dni ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom wodę do picia. Takie zaopatrzenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ jest dla zatrudniającego kosztem uzyskania przychodu.

Pracodawca jest zobowiązany zaspokajać potrzeby pracownicze, które zostały określone w normach prawa pracy, w rozporządzeniu dotyczącym profilaktycznych napojów i posiłków oraz w rozporządzeniu w kwestii stosowania się do ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikuje się do nich konieczności nieodpłatnego dostarczenia wszystkim zatrudnionym napojów, gdy praca odbywa się w warunkach szczególnie trudnych spowodowanych przez wysokie temperatury powietrza.

Na gruncie podatkowym konieczność rozliczania VAT nie pojawia się w sytuacji nieodpłatnego przeznaczenia towarów firmowych dla osobistych celów pracodawcy lub pracowników. Wynika to z pozostałych przepisów, czyli z określonego regulacjami BHP obowiązku zaopatrzenia w wodę do picia w dniach, kiedy panują wysokie temperatury. Oznacza to, że w zakresie VAT właściciel zakładu nie będzie ponosił negatywnych rezultatów podatkowych, ponieważ przekazanie wody ma na celu zorganizowanie pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz służy prawidłowemu funkcjonowaniu firmy.

W zakresie podatku dochodowego koszty poniesione na kupno napojów dla pracowników przedsiębiorca może wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Wydatki takie nie są kosztami bezpośrednimi i trzeba je rozliczyć w dniu dokonania zakupu wody.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zmiany w procesie zatrudniania niepełnosprawnych pracowników

Posted on 0

Od 2013 roku wzrosła wartość dodatku, jaki uzyskują pracodawcy dający zatrudnienie niepełnosprawnym. Ważne w tej kwestii jest, by przekazywać wynagrodzenie bezpośrednio na rachunek bankowy pracobiorcy. W innym przypadku przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Właściciel firmy nie ma konieczności comiesięcznego przesyłania dowodów wykonania zlecenia przelewu. Działania tego rodzaju są przeprowadzane jedynie w chwili rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego w sytuacji podejrzewania jakichś nieprawidłowości.

W tym roku podstawą do obliczeń wysokości dodatku dla niepełnosprawnych jest wartość minimalnego wynagrodzenia krajowego. Dziś w Polsce jest to kwota 1600 złotych brutto. Pracodawcy otrzymują dodatek w progach 40% najniższej polskiej pensji dla pracowników o lekkim stopniu niepełnosprawności oraz 100% dla pracobiorców z dużym i umiarkowanym stopniem choroby.

Dotacje z Krajowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają udostępnić obszar pracy dla osób z ograniczonymi możliwościami zdrowotnymi i udowodnić pracodawcą, że pracownik korzystający z wózka inwalidzkiego jest efektywnym pracobiorcą.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bezpieczeństwo w pracy – obowiązki pracodawcy

Posted on 0

Ochrona życia i zdrowia jest bardzo istotnym aspektem w firmach zatrudniających pracowników, przez co przedsiębiorca posiada dodatkowe obowiązki. Ponadto jest zobowiązany do finansowania całkowitych wydatków zachowania bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Prawo mówi, że przedsiębiorca zobligowany jest by zagwarantować ochronę życia i zdrowia każdego z zatrudnionych, niezależnie od narzędzi i okoliczności, o które także musi zadbać. Trzeba pamiętać, że to pracodawca jest odpowiedzialny za miejsce pracy i jego warunki. Ważne jest, by było to bezpieczne miejsce, gdzie w trakcie wykonywania pracy nie będziemy narażeni na niebezpieczeństwo.

W momencie, gdy zaistnieje niebezpieczeństwo, pracodawca zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym pracujących. W następnej kolejności niezbędne jest zapewnienie ochrony i poinstruowanie pracowników jak należy zachować się w konkretnej sytuacji. Jeśli jednak zaistnieje bezpośrednie zagrożenie pracodawca musi bezzwłocznie przerwać wykonywane zadania i razem z pracownikami oddalić się w bezpieczne miejsce. Ustawa zabrania powrotu do pracy, w momencie gdy niebezpieczeństwo nie zostało zlikwidowane.

W rzeczywistości wielokrotnie zdarza się, że przedsiębiorca nie stosuje przepisów. Wtedy podlega karze grzywny, nawet do 30 000 zł.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Portale społecznościowe poświęcone karierze

Posted on 0

W dzisiejszych czasach Internet bardzo ułatwia szukanie pracy, jak i poznanie przez przyszłego przełożonego pretendentów. Dzięki portalom społecznościowym przypisany karierze można przedstawić się z dobrej strony i zawrzeć znajomość z ludźmi z branży.

Jeżeli mamy już dowolne profile na portalach internetowych, koniecznym jest, by pokazać odpowiedni wizerunek. Szukając zatrudnienia warto założyć profil poświęcony karierze, który należy całkowicie i profesjonalnie uzupełnić, a także aktualizować co jakiś czas.

Współcześnie przedsiębiorcy przekazują rekrutację pracowników zakładom, działalnościom gospodarczym wyspecjalizowanym w danej branży.  Takie osoby nie tylko zapoznają się z CV, umawiają się na rozmowy rekrutacyjne, ale także przeglądają strony na portalach społecznościowych. Dlatego też warto ujawnić swoje kwalifikacje, brać udział w dyskusjach i udzielać się na forum. Kiedy decydujemy się na takie działania musimy pamiętać, żeby być profesjonalistami w każdym calu.

W rzeczywistości trzeba mieć na uwadze, że na takich stronach internetowych mogą znaleźć się wszyscy nasi klienci, byli i przyszli pracodawcy, a dodatkowo rekruterzy. Zatem należy dobrze przemyśleć każde działanie, ponieważ od niego może zależeć czy znajdziemy swoją wymarzoną pracę.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

Samochód prywatny wliczony w koszty firmy

Posted on 0

Terminem „kosztów uzyskania przychodu” z posiadania działalności gospodarczej są wydatki wytworzone w ramach poczynań zarobkowych. Należności uiszczone na samochód prywatny mogą być włączone do kosztów zakładu. Oczywiście przepisy dokładnie wskazują, co można wliczyć w wydatki. Wymagania są szczegółowo opisane.

Przedsiębiorca ma możliwość potrącić stopę amortyzacji od swojego prywatnego auta. Warunkiem jest, by wartość nie przerastała 3 500 zł. Żeby potrącić taką stawkę trzeba samochód umieścić w ewidencji środków trwałych firmy. W momencie, gdy cena samochodu przekracza 3 500 zł nie ma możliwości włączenia go do kosztów uzyskania przychodu działalności gospodarczej.

W praktyce takie działania mogą być przeprowadzane w celach prywatnych. Samochód w zakładzie nie jest używany, a mimo wszystko biznesmeni oszczędzają umieszczając go w wydatki uzyskania przychodów.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

Umowa zlecenie a urlop i okres wypowiedzenia

Posted on 0

Jedną z umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest to umowa o pracę, wobec czego nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tej formy zatrudnienia znajdują się w Kodeksie cywilnym.

Jeżeli chodzi o kwestię urlopu w trakcie pracy, na umowę zlecenie, to nie została ona w tych przepisach wyjaśniona. Warto być świadomym, że strony umowy mogą swobodnie kształtować stosunek umowy, co oznacza, że jeżeli wymiar urlopu został przez nie określony to osobie przyjmującej zlecenie się on należy. Identycznie jest w sytuacji wypowiedzenia umowy zlecenia przez wykonującego zlecenie, który może to zrobić w każdym czasie, ponieważ ustawodawca również w przepisach kodeksu cywilnego nie ustanowił żadnych terminów dotyczących okresu wypowiedzenia.

Podsumowując, kwestie w zakresie urlopu oraz okresu wypowiedzenia w ramach pracy na umowie zlecenie mogą być ustalone przez obie strony i zawarte w umowie, wówczas gwarantują one zleceniobiorcy dni wolne od pracy, a zleceniodawcy dany czas wypowiedzenia.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Prawo pracy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zadania Głównego Inspektoratu Pracy

Posted on 0

Sprawozdania Centralnego Inspektoratu Pracy mówią rzetelnie jakie normy nie są przestrzegane przez polskich biznesmenów wobec pracowników.

W kraju odbywa się około 90 tysięcy kontroli u 70 tysięcy przedsiębiorstw rocznie. Niestety specjaliści do spraw otoczenia pracy przekazują w trakcie nich ponad 300 tysięcy decyzji, a ponad 30% z nich dotyczy niedopuszczalnych naruszeń zasad bezpieczeństwa i zdrowia podwładnych.

Inne przestępstwa zakładów w sektorze prawa pracy to między innymi błędy formalne w tworzeniu i rozwiązywaniu porozumień o pracę, opóźnienia w wypłacie wypłat oraz niezapewnienie pracobiorcom czasu na regeneracje sił w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Oczywiście wszystkie te naruszenia prawa są obarczone koniecznością zapłacenia kar pieniężnych i zlikwidowania ich w przyszłości.

Scharakteryzowana Inspekcja Pracy nie zajmuje się wyłącznie kontrolą stanu rzeczywistego w polskich przedsiębiorstwach, ale prowadzi także kampanie reklamowe i promocje mające na celu uświadomienie pracowników i biznesmenów o ich możliwościach jak i obowiązkach.

Aktywność Inspektoratu Pracy przynosi pożądane wyniki, ponieważ z roku na rok scharakteryzowanych wykroczeń jest mniej. Niestety, ciężko jest wyeliminować problemy z przekazaniem wynagrodzeń, szczególnie gdy dana firma ogłasza upadłość.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Prawo pracy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Jak można rozwiązać spór z pracodawcą?

Posted on 0

Komisja Pojednawcza jest tworzona w sytuacjach konfliktowych pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikiem.

Tą instytucje mogą utworzyć wszyscy przedsiębiorcy, szczególnie gdy na obszarze firmy funkcjonują już związki pracownicze. Dodatkowo pracobiorcy muszą zgodzić się na utworzenie komisji w ich miejscu pracy.

Napisać wniosek o wszczęcie działań przez opisaną organizację może tylko pracobiorca. Jeśli biznesmen ma zastrzeżenia i nie potrafi ich zlikwidować, musi zgłosić się do sądu pracy. Jeśli dojdzie do takowego postępowania sądowego, ugoda może być podpisana przed wydaniem wyroku urzędnika sprawiedliwości.

Misją Komisji Pojednawczej jest uzyskanie konsensusu pomiędzy niezgadzającymi się stronami. Powinna uczynić to przed upływem 2 tygodni od terminu wpłynięcia prośby poszkodowanego, w szczególności gdy doszło do rozwiązania paktu o prace. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie ustosunkuje do zasad ugody, pracownik może skierować sprawę do sądu państwowego.

Oczywiście treść porozumienia nie może naruszać norm prawa oraz ogólnie przyjętych norm społecznych. W chwili nie doprowadzenia do uzyskania zgody pomiędzy stronami konfliktu, komisja ma obowiązek pokierować sprawę do sądu pracy w celu zlikwidowania niejasności.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Prawo pracy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Wypadki w pracy

Posted on 0

W chwili pojawienia się wypadku przy pracy każdy pracodawca ma ściśle opisane postępowania, które są ujęte w Kodeksie Pracy. Do jego obowiązków należy także prowadzenie statystyk wypadków.

Przede wszystkim powinno się mieć świadomość, co znaczy wypadek przy pracy. Przepisy opisuje go jako nagłe zdarzenie wywołane zjawiskiem zewnętrznym łączącym się z pracą. Następstwem może być obrzęk, choroba albo śmierć. Takie zdarzenia mogą rozgrywać się w czasie wypełniania poleceń i zwykłych zleceń, jak i w drodze do punktu docelowego określonego przez pracodawcę w trakcie pracy.

W chwili, gdy już dojdzie do wypadku pracodawca jest zobligowany do poniższych działań:

– usunąć niebezpieczeństwo,

– określić powód i okoliczności wydarzenia,

– podjąć działania, by zapobiec podobnym wypadkom.

W związku z powstałymi przepisami pracodawca ma powinność zabezpieczyć miejsce zdarzenia, by nie dopuścić tam osób postronnych oraz rzeczy, które doprowadziły do incydentu aż do momentu jego wytłumaczenia. Następną powinnością jest natychmiastowe poinformowanie konkretnego kontrolera pracy i prokuratora o ciężkim, zbiorowym czy też śmiertelnym wydarzeniu.

W rzeczywistości pracodawca reguluje wszystkie koszty związane z ustaleniem przyczyny i okoliczności zdarzenia oraz jest zobligowany do przechowywania raportu i innych dokumentów z nim związanych przez czas 10 lat.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Prawo pracy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tajemnica zakładu pracy

Posted on 0

Każdy pracownik jest zmuszony do nieujawniania danych zdobytych podczas pracy oraz nieużywania ich do indywidualnych celów. Co grozi za niestosowanie takiego prawa?

Owa konieczność do utrzymywania w tajemnicy informacji biznesowych została określona w Kodeksie Pracy. Często biznesmen rozwiązuje podwładnemu umowę o pracę natychmiast ze wskazaniem winy pracownika. O dyscyplinarnym trybie zerwania paktu decydują okoliczności wyjawienia chronionych informacji.

Najczęściej podwładni dopuszczają się do upublicznienia danych związanych z sytuacją finansową i liczbą zatrudnionych pracowników oraz informacjach o nich. Przedsiębiorca może zwolnić winnego w terminie 30. dni od posiadania dowodów o takim przekroczeniu, po uprzednim przedstawieniu sprawy stowarzyszeniu zawodowemu.

Niejednokrotnie dane ujawnione przez pracownika mogą dotyczyć prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dotyczy to głownie kwestii technologicznych i licencji wykorzystywanych na terenie miejsca pracy. Należy się wtedy liczyć z sankcjami karnymi nakładanymi przez organy sprawiedliwości.

W praktyce sprowadza się to do odejścia podwładnego i utworzenia przez niego własnej działalności gospodarczej w tym samym sektorze. Wtedy to ubiegły pracodawca może zastrzec prawo eksploatowania przez niego umiejętności zdobytych podczas pracy w jego zakładzie pracy.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Prawo pracy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Umowa z biurem rachunkowych

Posted on 0

Zasadniczo wszystkie przedsiębiorstwa mają własne wyobrażenia współpracy z innymi spółkami czy osobami fizycznymi i wzory umowy. Także biura rachunkowe. Niemniej nie jest obowiązkiem podpisanie jej. Można taką umowę napisać samemu. Trzeba jednak pamiętać o kilku rzeczach.

Najważniejszym elementem umów są informacje obu zainteresowanych podmiotów. Powinno się zawrzeć w niej dane obu podmiotów porozumienia. Jeśli chodzi o osobę fizyczną to musi to być nazwisko, imię, data urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu tożsamości, numer PESEL i imiona rodziców. Z kolei jeśli zawiera się umowę z przedsiębiorcą konieczne są jeszcze informacje o firmie, takie jak następują: nazwa przedsiębiorstwa, numer NIP, numer w ewidencji działalności gospodarczej. Dobrze też jest dopiąć odpis poświadczenia z katalogu działalności gospodarczej. W przypadku spółek konieczne jest zawarcie w umowie nazwy spółki, lokalizację i podmiotu uprawnionego do reprezentowania.

Kolejnym ważnym aspektem jest skrupulatny opis obszar obowiązków i zobowiązania między stronami. Przykładem może być zatrzymanie tajemnicy służbowej czy obowiązek udzielaniem sobie wszystkich koniecznych wiadomości i dokumentów wskazanych do owocnej współpracy.

Okres trwania porozumienia i wynagrodzenie jest kolejną kwestią, które powinno się zamieścić w kontrakcie.

Konieczne jest szczegółowo opisać czas w jakim układ posiada moc prawną oraz konieczna jest data podpisania umowy. Jeśli chodzi o należności potrzebne jest uważne określenie sumy wynagrodzenia, jego czas i metodę wypłacenia.

Rzecz jasna, każde porozumienie musi być własnoręcznie podpisana na wszystkich jej egzemplarzach.

Im lepiej napisana umowa, tym prostsza powinna być współpraca, wobec tego warto zastanowić się przed podpisaniem każdej umowy.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

Jakie są prawa pracownika w zakresie dyskryminacji?

Posted on 0

Normy prawa pracy surowo sankcjonują niezrealizowanie obowiązku równego traktowania pracowników oraz osób starających się o zatrudnienie. Osoby, wobec których pracodawca dopuścił się dyskryminacji mogą żądać od niego wypłaty odszkodowania.

W zatrudnieniu zabronione jest dyskryminowanie, w szczególności ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, wiarę, niepełnosprawność, narodowość, wyznanie i upodobania seksualne, a także bez względu na czas pracy określony lub nieokreślony i wymiar godzin. Zgodnie z Kodeksem Pracy osoba, wobec której zasada równego traktowania została naruszona, ma prawo dochodzić odszkodowania w wysokości nie niższej niż kwota obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Takie prawo ma również osoba, która starała się o zatrudnienie u danego pracodawcy, a ten odmówił nawiązania z nią stosunku pracy ze względów, które według przepisów prawa pracy uważane są za dyskryminujące. Skorzystanie z tego prawa nie rodzi dla pokrzywdzonego żadnych negatywnych konsekwencji oraz nie powoduje rozwiązania stosunku pracy, ponieważ jest on chroniony inną regulacją Kodeksu Pracy. Ponadto, zatrudniony dochodzący odszkodowania w postępowaniu sądowym obarcza udowodnieniem koniecznością udowodnienia pracodawcę, co oznacza, że chcąc być zwolnionym zapłaty odszkodowania oskarżony musi udowodnić, że nie doszło do naruszenia zasady równego traktowania z jego strony.

Warto orientować się, że w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, osoba dyskryminowana może rozwiązać umowę o pracę z powodów znaczącego niespełniania przez pracodawcę jego głównych obowiązków wobec zatrudnionego.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Prawo pracy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

Przywileje przyszłej matki

Posted on 0

Kobieta w ciąży posiada szczególne przywileje, a przedsiębiorca ma obowiązek zagwarantować jej stosowne warunki zgodne z Kodeksem pracy.

Najistotniejszym cechą przywilejów jest brak prawa do zwolnienia kobiety w ciąży.

W momencie, kiedy porozumienie o pracę na okres określony zostałaby rozwiązana po upływie trzeciego miesiąca ciąży, pracodawca musi przedłużyć ją do dnia urodzenia. Tak samo sytuacja wygląda przy kontrakcie o dzieło czy okresie próbnym wykraczającym jeden miesiąc.

Odstępstwem od tej zasady jest wydarzenie, kiedy umowa jest podpisana na czas zastępstwa pracownika.

Czas brzemienności i urlopu macierzyńskiego to czas, kiedy kobieta w ciąży może być odprawiona w jednym przypadku – rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy. Tyle, że pozwolenie na ten proces musi wyrazić organizacja związkowa. Kolejnym odstępstwem jest czas próbny nieprzekraczający jednego miesiąca. Wtedy bez żadnych komplikacji można kobietę zwolnić.

Ogłoszenie upadłości czy zamknięcie przedsiębiorstwa może być również zasadnym motywem do rozwiązania umowy.

W takim przypadku pracodawca zobowiązany jest, by ustalić datę unieważnienia umowy z zakładową organizacją związkową.

Czas i godziny pracy są także zawężone. W nocy i czasie nadliczbowych kobieta brzemienna nie ma prawa pracować, nawet jak sama wyrazi na to zgodę. Pracownica może pracować najwyżej 8 godzin dziennie i nie można jej delegować poza miejsce zamieszkania.

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest udostępnić pracownicy zwolnień na czas kontroli lekarskich. Wymogiem zwolnienia w czasie pracy na okres badań, jest wskazanie lekarza i brak możliwości wykonania ich poza godzinami pracy.

Kobiety brzemienne mają więcej praw, między innymi ze względu na wzrost niżu demograficznego.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Prawo pracy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy

Posted on 0

W przypadku zajścia stosunku prawnego pomiędzy dwoma stronami mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. Przez jego powstanie pracownik zobowiązuje się do spełniania określonej pracy na korzyść pracodawcy w miejscu i czasie przez niego wskazanym i pod jego dyrekcją. Pracodawca zatrudnia pracownika i ma obowiązek zapewnienia mu wynagrodzenia. Zatrudnienie na takich regułach ma formę stosunku pracy. Jest to stosunek prawny, który ma charakter zobowiązaniowy i zaangażowane w niego są dwa równoprawne podmioty: pracownik i pracodawca.

Czynniki wyróżniające stosunek pracy to:

– odpłatność,

– podporządkowanie zatrudnionego,

– samodzielna realizacja obowiązków,

– wykonywanie czynności o charakterze ciągłym, powtarzającym się,

– ponoszenie przez zatrudniającego odpowiedzialności za złe wykonanie pracy lub brak jej zrealizowania.

Pracownikiem może być osoba, która osiągnęła 18. rok życia. W szczególnych warunkach, zatrudniona może być osoba powyżej 16. roku życia w celu kształcenia zawodowego.

Wykonywanie działań prawnych oraz nawiązywanie stosunku pracy może być realizowane przez osobę, która ma w tym obszarze zawężone zdolności, pod warunkiem, że stosunek pracy nie jest przeciwny dobru tej osoby.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Prawo pracy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pracodawca ma obowiązek zaspokajania socjalnych potrzeb pracownika

Posted on 0

W obrębie obowiązków pracodawcy znajduje się zaspokajanie potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych zatrudnionego w zakresie, na jaki udostępniają to jego możliwości i zasoby finansowe.

Zobowiązanie to jest zdefiniowane regulacją prawną, jednak nie ma on charakteru definitywnego. Ocena własnych możliwości i warunków do zrealizowania tej normy prawnej leży po stronie pracodawcy. Swoboda w tym zakresie jest określona przez przepisy zawarte w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Celem funduszu jest finansowanie działalności socjalnej oraz zakładów o takim profilu. Za działalność socjalną rozumie się usługi świadczone przez pracodawców odnoszące się do różnego rodzaju form wypoczynku na terenie kraju, udzielanie pomocy rzeczowej lub niematerialnej oraz pomoc na cele mieszkaniowe na podstawie zapisów zawartych w porozumieniu pisemnym. Do przyznania środków z funduszu uprawnieni są pracownicy i ich bliscy, emeryci, renciści, byli zatrudnieni oraz inne osoby, którym pracodawca nadał takie uprawnienia.

Obowiązkiem utworzenia funduszu osoby prowadzące działalność gospodarczą, które angażują w danym roku co najmniej 20 pracowników oraz pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą w postaci organizacyjno-prawnej placówki sektora finansów publicznych.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Prawo pracy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

Jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych?

Posted on 0

Od 1 kwietnia 2013 roku obowiązuje nowe rozporządzenie w zakresie kas fiskalnych. Jedna z najistotniejszych zmian dotyczy paragonów. Do końca września 2013 roku podatnicy muszą dokonać wymaganych modyfikacji. Kasy, które nie spełniają wymagań technicznych w zakresie odpowiadającym nowym regulacjom mogą być stosowane do czasu ich zużycia.

Nowe rozporządzenie określa elementy, jakie powinny znajdować się na paragonie fiskalnym oraz raporcie fiskalnym dobowym. Konstrukcja paragonu fiskalnego została rozbudowana o dodatkowe informacje:

– oznaczenie rachunku jako „PARAGON FISKALNY”,

– kwotę rabatu, o ile występuje,

– na żądanie klienta – numer NIP nabywcy.

Dodatkowo doprecyzowaniu została poddana regulacja w zakresie nazwy towaru lub usługi, która znajduje się na paragonie i musi jednoznacznie wskazywać ich rozpoznanie.

Najpóźniej nowe zasady trzeba wprowadzić do 1 października 2013 roku. Jednak podatnicy używający kas, które nie mają możliwości technicznych, aby spełniać te wymagania po upływie terminu 30 września będą mogli nadal użytkować te kasy.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,