Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Kto zapewnia środki na ochronę własności przemysłowej firm?

Posted on 0

W tym roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości znaczną część środków z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej przekazała na działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego dążeniem jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o postępowe podmioty gospodarcze.

Z Programu Innowacyjna Gospodarka wzięte zostały środki, które przeznaczone są na czynności w zakresie ochrony przedmiotów własności przemysłowej, tj. wynalazki, modele użytkowe lub przemysłowe, w szczególności poza granicami państwa. Są one utworzone z myślą o średnich, małych i mikro firm, których miejsce wykonywanej działalności umiejscowione jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Kwota przyznanych środków, jaką mogą uzyskać firmy wynosi od 2 do 400 tys. złotych.

Jednym z obowiązków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest udostępnienie przedsiębiorcom otrzymania wsparcia programów odnoszących się do ochrony własności przemysłowej. Pomoc ta dotyczy przede wszystkim pokrycia wydatków urzędowych za dokonanie zgłoszenia, konsultacje zawodowego rzecznika patentowego uprawnionego do bycia przedstawicielem firmy przed odpowiednimi organami, tłumaczenie} niezbędnej dokumentacji oraz pomoc w zakresie nabycia analiz i ekspertyz ekonomicznych lub technicznych, które dotyczą przedmiotu zgłoszenia lub działalności. Zakres ten obejmuje oszacowanie wartości intelektualnej przedmiotu, zasady prawne, perspektywy rozwoju na rynku i komercjalizację.

Dofinansowanie na przydzielenie ochrony własności intelektualnej może być udzielone, jeżeli dotyczy ochrony jedynie na obszarze Polski i po złożeniu odpowiedniego wniosku do Urzędu Patentowego.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Prawo autorskie | Tagged , , , , , ,

Środki na ochronę polskich patentów

Posted on 0

Na okres 2007-2013 Krajowa Organizacja Rozwoju Przedsiębiorczości zarządza ponad 7 miliardami euro na cel bezpieczeństwa majątku intelektualnego polskich jednostek gospodarczych. Jak można otrzymać owe pieniądze?

Po pierwsze każda gospodarcza jednostka powinna utworzyć adekwatny formularz. Dodatkowo działać na terytorium Polski i mieć oryginalny patent, który może być ujęty regułami autorskimi na całym świecie. Cel kierowania środków jest bezdyskusyjny: bezpieczeństwo nietypowych metoda, które pozwolą Polsce na szybki rozwój i efektywność w zestawieniu z innymi obszarami gospodarczymi europy.

Ważną kwestią jest, iż ulgę otrzymają mikro, nieduże i mini organizacje oraz osoby prawne mające miejsce zameldowanie na terytorium kraju. Suma dodatku może znaleźć się w limitach od 2 do 400 tysięcy złotych. To naprawdę znaczny zastrzyk środków dla scharakteryzowanych jednostek oraz wartość pozwalająca na znaczny stan asekuracji wynalazków.

Owe pieniądze mogą zostać wykorzystane na cel uregulowania wydatków urzędowych związanych z oryginalnym dobrem bądź kupna narzędzi do badań oraz przeprowadzenia analizy specjalisty w ramach wartości majątku.

Ochrona praw indywidualnych w dzisiejszych latach jest bardzo istotna. Instytucje osiągające sukces posiadają takie metody działania, które odróżniają ich od odrębnych i gwarantują wysoki popyt na tworzone produkty. Z tego powodu konieczna jest ochrona.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , ,

Jak skonstruować umowę w zakresie autorskich praw osobistych?

Posted on 0

Według norm prawnych autorskie prawa osobiste nie ulegają zrzeczeniu i są niezbywalne. Wynika to z rodzaju tych praw i ich specyfiki. Autorskie prawa osobiste odzwierciedlają subiektywną więź twórcy z utworem. Chodzi tutaj także o dążenia osobiste, które są podyktowane zarówno względami emocjonalnymi, jak i praktycznymi. Z powodu tak zbudowanego interesu twórcy, które przybierają formę tych praw prawo objęło je ochroną.

W obrębie prawa umów dotyczących praw autorskich niezbywalność nie występuje, jako kluczowa implikacja. Jednakże, jeśli chodzi o zakaz zrzeczenia pojawiają się kłopoty. Przykładem tutaj może być dokumentacja budowlana i wpływ osobistych praw autorskich jej twórców na działalność, której los nie jest pewny, gdy powstaje konflikt pomiędzy twórcą a inwestorem. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być zamieszczenie w umowie konkretnej klauzuli, w której twórca zobowiązuje się do nie dysponowania autorskimi prawami osobistymi do utworu. Zapis powinien zawierać dodatkowo zgodę dla osób trzecich do ich wykonywania.

W jaki sposób druga strona, która zawiera umowę może się zabezpieczyć przed zmianą decyzji przez właściciela praw? Właściwym rozwiązaniem byłoby takie skonstruowanie umowy, która mówiłaby o przekazaniu autorskich praw majątkowych, co znaczy, że w obszarze zrzeczenia się autorskich praw majątkowych twórca ponosi odpowiedzialność majątkową za nieprzestrzeganie postanowień umowy.

Konstruując umowy dotyczące autorskich praw osobistych powinno się jednak pamiętać, że przepisy prawne w zakresie anulowania lub wypowiedzenia umowy w związku z jej niemajątkowymi korzyściami twórcy są regułami bezwzględnie obowiązującymi.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Prawo autorskie | Tagged , , , , , ,

Kiedy prawo autorskie nie obowiązuje?

Posted on 0

Prawo autorskie ma za misję asekurować różnorodność. Według ówczesnego prawa fotografie są traktowane, jako sztuka, więc są objęte przez reguły prawa indywidualnego.

Warto respektować jednak, iż opisana asekuracja posiada swój termin ważności. Prawo autorskie wygasa 70 lat po:

– dacie śmierci autora,

– pierwszym przedstawieniu dzieła, którego twórca jest nieznany,

– upłynięciu podanego czasu dla dóbr należących prawnie do innych osób niż sam autor,

– śmierci reżysera, aktora, kompozytora dla utworu muzycznego.

W praktyce nie wszystkie zdjęcia są opisane owymi regułami. Określone treści mają zastosowanie tylko dla fotografii, w których wyraźnie dołączono zasięg praw autora.

Nie zmienia to faktu, iż z tego typu sztuką należy uważać. Osoba upubliczniająca inne postacie musi mieć pewność, iż postać z fotografii wyraziła na to zgodę. W kwestii starych zdjęć trzeba się określić o niewystępowaniu treści autorskich bądź przedawnieniu ich legalności. W dzisiejszych czasach często możemy się spotkać z oskarżeniami autora o złamaniu praw jego majątku twórczego, ponieważ rentowne idee są teraz zyskowne.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Prawo autorskie | Tagged , , , , , ,

Przejęcie pracodawcy majątkowych praw do utworu

Posted on 0

Prawo autorskie dotyczy utworów, czyli każdym przejawem działalności o charakterze subiektywnym, a także ich ochroną, wymogami udzielania licencji i prawami przysługującymi twórcy. Utworami są wytwory artystyczne, jak również przedstawienia sceniczne i choreograficzne.

Prawa autorskie rozróżniają się na osobiste i majątkowe. Pierwsze z nich są nierozerwalnie związane z osobą twórcy i nie podlegają dziedziczeniu. Jeśli chodzi o prawa majątkowe, to według ustawy, twórca utworu ma prawo do korzystania i zarządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Inny zapis ustawy mówi jednak, że jeżeli pracownik wytworzył utwór w procesie wykonywania obowiązków służbowych względem pracodawcy, w momencie jego przejęcia wszelkie autorskie prawa majątkowe transferowane są na pracodawcę, o ile umowa o pracę nie stanowi inaczej.

Pracownik oraz pracodawca mogą dowolnie ukształtować sposób i zakres autorskich praw majątkowych, poprzez adekwatne zapisy w umowie o pracę. Mogą też w tym celu sformułować oddzielną umowę cywilnoprawną. Pułap pól eksploatacji, w stosunku, do których doszło do nabycia praw majątkowych, jest określany poprzez dokładna analizę zadań pracowniczych oraz porozumienie obu stron.

Zgodnie z ustawą przenoszenie autorskich praw majątkowych może odbyć się tylko w przypadku, gdy utworzone utwory dotyczą obowiązków pracowniczych pracownika wynikającymi ze stosunku pracy.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Prawo autorskie | Tagged , , , , , ,