Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Użytkownicy wieczyści też będą mogli skorzystać z odwróconej hipoteki

Posted on 0

Podczas ostatniej konferencji uzgodnieniowej omawiano projekt ustawy dotyczący renty dożywotniej, który w znacznym stopniu różni się od swojej pierwszej wersji. Rozszerzeniu uległ w nim m.in. zakres przedmiotowy ustawy.

Głównym założeniem przygotowanej przez resort gospodarki ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym jest sprecyzowanie kwestii w zakresie umów przenoszenia na przedsiębiorców własności prywatnych nieruchomości w zamian za wypłatę świadczenie pieniężnego aż do śmierci i prawo zamieszkania. Na obecnym etapie umowy te podpisywane są na podstawie regulacji kodeksu cywilnego, lecz nie gwarantuje to właściwej ochrony konsumentom.

W czerwcu projekt Ministerstwa Gospodarki został przedstawiony, jednak zgłoszono do niego aż 100 uwag. Najwięcej wątpliwości dotyczyło ograniczonego zakresu przedmiotowego ustawy. Resort sprawiedliwości zauważył, iż z bliżej nieznanych powodów w projekcie nie zawarto m.in. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na której stoi budynek mieszkalny. MG wzięło pod uwagę ten zarzut i zmodyfikowało treść art. 2 ust. projektu. Oznacza to, że z dożywotniej renty będą mogli również korzystać użytkownicy wieczyści. Resort rozważa także dopuszczenie do nawiązywania umów współwłaścicieli nieruchomości.

Niemałe znaczenie ma też kwestia ograniczenia zobowiązań podatkowych. Zbycie nieruchomości na podstawie kontraktu na dożywotnią rentę będzie, na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od wszelakich podatków. Według relacji przedstawicieli funduszy hipotecznych na konferencji uzgodnieniowej Ministerstwo Finansów wyraziło opinię o zbytnim opodatkowaniu stron. W opinii Roberta Majkowskiego, szefa jednej z firm funkcjonujących na rynku dożywotnich świadczeń pieniężnych, może to skutkować odczuwalnym ograniczeniem kwot, jakie będą wypłacane świadczeniobiorcom.

Podczas konferencji resort zadecydował też, że podmioty zainteresowane zawieraniem umów dożywotniego świadczenia pieniężnego, po wydaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, będą mogły świadczyć wyłącznie ten rodzaj działalności gospodarczej. Tym samym oferty dużych banków nie będą stanowiły dla nich konkurencji w zakresie proponowania funduszy hipotecznych. To jednak będzie oznaczało większe koszty. Kolejna zmiana zakłada bowiem, że to właśnie świadczeniobiorcy będą zobowiązani zapłacić za oszacowanie wartości nieruchomości.

Ponadto, projekt precyzuje, że będą oni ponosić koszty opłaty eksploatacyjnej dotyczącej nieruchomości mieszkalnej, takie jak czynsz, opłaty za media czy koszty remontowe.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Finanse osobiste, Nieruchomości, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Pomysł na biznes, Prawo, Prawo podatkowe, Spółki, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , ,

Przez najbliższe lata węgiel wciąż będzie dominował w polityce energetycznej Polski

Posted on 0

Ministerstwo Gospodarki zaczęło prace nad scenariuszem polityki energetycznej do 2050 r. Głównym jego założeniem jest wykorzystanie wszystkich źródeł energii przy malejącej dominacji węgla ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych, gazu i atomu. Aktualnie projekt znajduje się w fazie konsultacji, w której uczestniczą przedstawiciele resortu gospodarki.

Za główny cel polityki energetycznej do 2050 roku uznano warunki dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju sektora energetycznego, który ma wpływ na rozwój gospodarki, zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

W realizacji celu pomóc mają trzy cele operacyjne: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa, zwiększenie konkurencyjności i skuteczności energetycznej gospodarki oraz ograniczenie wpływu energetyki na środowisko.

Projekt zakłada wprowadzenie w życie scenariusza nazwanego zrównoważonym. Przewiduje on stopniowo zmniejszającą się dominację węgla jako głównego źródła energii przy rozważnym wzroście znaczenia gazu. W projekcie określono założenia procentowe w poszczególnych sektorach i tak zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do co najmniej 10 proc. w transporcie i 15 proc. w bilansie energii pierwotnej i 15 proc. wkład w energetykę jądrową. Projekt przewiduje też podjęcie nowych inwestycji w zakresie mocy energetyki konwencjonalnej, umożliwiającej wykorzystanie własnych zasobów węgla. Szerokie wykorzystanie tego surowca ma bazować na stosowaniu technologii „czystego węgla”, polegającej m.in. na wychwycie CO2.

Według tego scenariusza, węgiel w dalszym ciągu będzie stanowił podstawę bezpieczeństwa energetycznego, a także będzie głównym paliwem dla ciepłownictwa i elektroenergetyki – choć jego udział będzie się zmniejszał. Spadek ten może oznaczać ograniczenie wydobycia węgla a tym samym konieczność dalszej restrukturyzacji sektora wydobywczego. Dalej, dokument stwierdza, że udział każdego innego niż węgiel źródła energii w bilansie ma wynieść 15-20 proc., a tak struktura da gwarancję, że energii nie zabraknie.

W projekcie zostały przewidziane jeszcze dwa scenariusze, które jak to podkreślono, mają charakter „wariantów analitycznych”.

Wzmożony nacisk położony jest jednak na scenariusz zrównoważony, którego realizacja – jak uważają autorzy projektu – ma przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz rozpoczęcia procesu realizacji przez Polskę unijnych wymogów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Polska, Prawo, Surowce, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , ,

Będą rozwiązania zachęcające przedsiębiorców do mediacji

Posted on 0

Zgodnie z szacunkami resortu finansów spory w sprawach gospodarczych to łączny koszt ok. 40 mln zł rocznie, który leży po stronie przedsiębiorców. Postępowanie sądowe trwa średnio 480 dni, a czas oczekiwania na wykonanie wyroku to kolejne 145 dni. Utworzony przez MG i Ministerstwo Sprawiedliwości zespół osób pracuje obecnie nad rozwiązaniami, które mają ułatwić i spopularyzować mediację i polubowne rozwiązywanie konfliktów. Jednym z kluczowych komponentów tych rozwiązań mają być zachęty pieniężne.

Jedną z propozycji międzyresortowej grupy jest też, aby koszty mediacji prowadzone na podstawie skierowania do sądu były wliczane w poczet kosztów sądowych. Proponowane jest także odstąpienie od opłaty sądowej za wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej z udziałem mediatora i zwrot większej niż dotychczas kwoty poniesionej z tytułu zapłaconych już kosztów sądowych, w przypadku gdy dojdzie do zawarcia ugody w wyniku mediacji. Głównym celem jest odciążenie sądów i zwiększenie popularności mediacji. Ponadto, według rekomendacji zespołu pracującego nad zmianami, zasady zwrotu uregulowanej już wcześniej opłaty sądowej byłyby takie same dla powoda i pozwanego, co powinno zachęcić obydwie strony do uczestnictwa w mediacji. Obecnie obowiązujące przepisy różnicują sytuację stron i z tego powodu nie są one w równym stopniu zainteresowane ugodą.

Rozwiązanie jakim jest mediacja ma też swoich przeciwników, ponieważ bywa tak, że przez nią postępowanie nadmiernie się przedłuża. Szczególnie nadużywania jest instytucja wezwania do próby ugodowej, która wykorzystywana jest jako instrument przerywający bieg terminu przedawnienia. Obrazując to przykładem, w ubiegłym roku do sądów rejonowych wpłynęło 14 332 wniosków o zawezwanie do takiej próby, a doszło do zawarcia tylko 207 ugód. Aktualnie bieg terminu przedawnienia roszczenia, który obejmuje wniosek o mediację przerywany jest w chwili dostarczenia odpisu wniosku do mediatora.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Specjalne Strefy Ekonomiczne przeżywają oblężenie inwestorów

Posted on 0

W pierwszej połowie tego roku zarządzający Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi wydali ponad dwa razy więcej zezwoleń na działalność niż w trakcie całego zeszłego roku. Przedsiębiorcy przewidują inwestycje w kwocie 21,6 mld zł oraz utworzenie 20,5 tys. miejsc pracy.

Wicepremier i minister gospodarki, Janusz Piechociński powiedział, że pierwsze półrocze 2014 r. było najlepsze w historii istnienia stref.

Z zestawienia opublikowanego przez resort gospodarki wynika, że firmy zarządzające strefami tylko w pierwszym półroczu wydały 438 zezwoleń na działalność w SSE. Przekładając to na wynik procentowy, stanowi to 170 proc. tego, co w całym 2013 roku.

W rozmowie z PAP, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Sławomir Majman wyraził opinię, iż dobrym ruchem okazało się przepchnięcie w niełatwej krajowej walce wydłużenia działania 14 specjalnych stref ekonomicznych do 2026 r. Spowodowało to ożywienie napływu inwestycji do tych stref, ponieważ wiele zarówno polskich, jak i zagranicznych firm stwierdziło, że zdąży skorzystać z ulg podatkowych.

Funkcjonowanie w SEE przynosi firmom preferencyjne warunki. Przekłada się to m.in. na ulgi podatkowe polegające na zwolnieniu z podatku dochodowego CIT, a dodatkową korzyścią jest fakt, iż można ruszyć z działalnością na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie.

To zauważalne ożywienie wynikało ze zmiany zasad udzielania wsparcia publicznego w zakresie zmniejszenia wysokości maksymalnej możliwej intensywności pomocy dla większości regionów Polski. Poprzedni poziom zachowały tylko cztery województwa. Podatek, jakiego nie muszą odprowadzać działające w SSE firmy uznawany jest właśnie za pomoc publiczną.

Komentując szturm inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych minister gospodarki podkreślił utrzymanie istotnego elementu, jakim jest rozszerzenie potencjału polskiego przemysłu, ponieważ ambicją jest zwiększenie udziału przemysłu w PKB z 22 do minimum 25 proc. i to jeszcze przed tym, jak powstanie strefa wolnego handlu pomiędzy USA a UE.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Pomysł na biznes, Prawo, Prawo podatkowe, Spółki, Startup, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , ,