Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Polisy OC dla członków zarządów

Posted on 0

W Polsce niejednokrotnie członkowie zarządów przedsiębiorstw wykupują ubezpieczenie OC. Polisa ta chroni ich przed roszczeniami klientów z tytułu działania posiadanej przez nich jednostki.

Polisy, które można wykupić, różnią się przede wszystkim zakresem bezpieczeństwa oraz podmiotami objętymi asekuracją. Chronić mogą się zarówno obecni i przyszli kierownicy, kadry zarządzające i inne grupy wykonawcze w korporacji po ówczesnym opisaniu ich w porozumieniu z agencją ubezpieczeniową. Ponadto osoby ubezpieczone mogą chronić członków swoich rodzin.

Teoretycznie owe ubezpieczenie powinna posiadać każda organizacja gospodarcza w Polsce dla chronienia swojej pozycji, jednakże nie jest to wymóg prawny, a raczej racjonalny.

W praktyce agencja ubezpieczeniowa dba o interesy firmy w sądzie po zaistnieniu niezgodności w funkcjonowaniu organizacji. Reguła ta obejmuje również lata ubiegłe dla byłych kierowników, jeśli incydent miał miejsce w czasie obowiązywania polisy. Z tytułu asekuracji przedsiębiorstwo otrzyma zwrot wydatków sądowych i równowartość zadośćuczynienia przekazanego poszkodowanemu.

Niekiedy biuro ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za błędy. Są one zazwyczaj opisane w indywidualnych umowach OC i różnią się z powodu obszaru działania danej jednostki gospodarczej.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Ubezpieczenia | Tagged , , , , , , , , ,

Jakie są opłaty za brak ubezpieczenia OC w 2013 roku?

Posted on 0

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC właściciel samochodu osobowego zostanie ukarany opłatą. Obecnie jej kwota to 3200 zł.

W ubiegłym roku zmienił się sposób obliczania opłat za brak ubezpieczenia. Jest ona szacowana na bazie minimalnego wynagrodzenia, którego wartość aktualnie wynosi 1600 zł.

Od 1 stycznia 2013 opłaty za niewykupienie ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych wynoszą:

– 3200 zł – dla samochodów osobowych,

– 4800 zł – dla samochodów ciężarowych, autobusów i traktorów,

– 530 zł – dla pozostałych pojazdów.

W przypadku niespełnienia obowiązku nabycia ubezpieczenia OC występuje stopniowe zwiększanie kosztów, które zależą od okresu pozostawania bez ochrony i jest to:

– 20% całkowitej opłaty – gdy okres jest krótszy niż 3 dni,

– 50% całościowej opłaty – gdy okres nie przekracza 14 dni,

– 100% opłaty – gdy okres przekracza 14 dni.

Opłaty za niewywiązanie się z konieczności zawarcia umowy na ubezpieczenie komunikacyjne są uiszczane na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Ubezpieczenia | Tagged , , , , , , , , ,

Zmiany w stawkach ubezpieczeniowych dla rolników

Posted on 0

Pomimo aktualizacja przepisów o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników, nie zostaną wniesione żadne modyfikacje. Wielkość raty miesięcznej wciąż będzie wynosiła 1 zł.

Zgodnie z przesłankami wynikającymi z przepisów, regulacje nie zostaną zmienione. Biorąc to pod uwagę z końcem 2014 roku składka ubezpieczenia zdrowotnego producentów rolnych i lokatorów równa będzie 1 zł za każdy cały hektar. W momencie, gdy producent rolny posiada do 1 hektara składka wynosi 1 zł i pozostała należności jest finansowana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tymczasem, jeżeli rolnik jest posiadaczem ponad 6 hektarów finansuje ją sam.

Przyjęcie opisanej składki jest spowodowane zmianami systemowymi w obrębie płacenia składek przez rolników, które mają wymiar złożony i wielopłaszczyznowy.

Trzeba też zwrócić uwagę, że składki odprowadzane są do Narodowego Funduszu Zdrowia. W momencie, gdy sumy przekraczają wysokość składki, są opłacane z budżetu państwa.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Ubezpieczenia | Tagged , , , , , , , , ,

Jak obliczana jest składka ubezpieczenia wypadkowego?

Posted on 0

Ubezpieczenie wypadkowe dotyczy wypadków które zdarzyły się w trakcie wykonywania pracy oraz chorób zawodowych. Płacenie składek należy do zadań ich płatników, czyli w przypadku ubezpieczenia wypadkowego zatrudnionego jest to jego pracodawca.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe nie dla wszystkich pracodawców jest taka sama. Jej ustalenie polega na zbadaniu poziomu zagrożeń zawodowych i ich skutków Składka waha się od 0,67% do 3,33%. Zróżnicowana składka na ubezpieczenie wypadkowe odnosi się do pracodawców, którzy odciągają składki za pakiet ubezpieczenia społecznego za co najmniej 10 osób. Z kolei pracodawcy, którzy deklarują nie więcej niż 9 ubezpieczonych objęci są jednolitą składką na ubezpieczenie wypadkowe. W takim przypadku stopa procentowa składki wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, która została ustanowiona na dany rok podatkowy.

Jeżeli będziemy mieli wypadek przy pracy lub choroby zawodowej i odprowadzamy składki na ubezpieczenie wypadkowe to daje nam prawo do przyznania specjalnych świadczeń przez pracodawcę lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Ubezpieczenia | Tagged , , , , , , , , ,

Kody ubezpieczenia w ZUS

Posted on 0

Obywatele kraju, którzy nie posiadają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, powinni uiszczać taką asekurację samodzielnie. Jak określić tytuł wnioskowania o taką ochronę?

Wniosek o objęcie indywidualnym ubezpieczeniem należy wypełnić na formularzu ZUS ZUA i określić te same dane personalne w polach odznaczonych dla płatnika składek i podmiotu obejmowanego asekuracją. Konieczne jest podanie kodu tytułu ochrony. Pośród najpowszechniejszych opisujemy:

– 15 00 xy – ten skrót odnosi się do małżonków, których partnerzy zostali oddelegowani poza Polskę w ramach wykonywanej pracy w konsulacie, placówce ONZ lub innej jednostce informacji,

– 18 10 xy – oznaczenie studenta, który musi ubezpieczyć się indywidualnie,

– 17 00 xy – kod dla osoby starającej się o samodzielne ubezpieczenie z powodu opieki nad niepełnosprawnym, emerytem bądź rencistą wymagającym ciągłej kontroli,

– 16 10 xy – określa mieszkańca Polski, który pracuje za granicą lub dla organizacji, która nie ma biura w kraju.

W wyżej opisanych symbolach kody xy oznaczają kolejno:

– symbol x określa ustalenie prawa do emerytury obywatela,

– skrót y dotyczy określonego stopnia niepełnosprawności.

Po napisaniu prośby ubezpieczony jest zobowiązany do wpłacania ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społeczny kwot składek ubezpieczenia. Najpowszechniej dokonuje się tego na początku każdego miesiąca.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Ubezpieczenia | Tagged , , , , , , , , ,

Otwarte fundusze emerytalne zostały wybrane

Posted on 0

Na początku trwającego roku odbyło się losowanie otwartych funduszy emerytalnych. Losowanie polegało na wyborze tylko jednego funduszu, który spełniał warunki uczestnictwa w tym procesie.

Zanim to się wydarzyło ZUS dostarczył wszystkim list z przypomnieniem o możliwości dokonania samodzielnego wyboru funduszu, na który ubezpieczeni mieli czas do 10 stycznia 2013 roku. Do przystąpienie do losowania uprawnione są tylko te OFE które w zestawieniach zwrotu stóp z ostatnich trzech lat zanotowały większe zyski niż wynosiła stopa zwrotu spośród wszystkich funduszy w postaci uśrednionej. W tym roku wymogi te spełniły trzy z nich.

Kolejnym warunkiem była wielkość funduszy, z których te o największej ilości aktywów są z losowania wykluczone. W 2013 roku miało to miejsce w przypadku dwóch funduszy, co było rezultatem tego, że do udziału w losowaniu zakwalifikował się tylko jeden. W rzeczywistości wydarzenie to nie posiadało formy losowania a przydziału. Taka okoliczność miała miejsce po raz pierwszy od dziesięciu lat.

Oczywiście ci, którzy spóźnili się z tym, aby wybrać fundusz emerytalny, a chcieliby być członkami innego niż ten, który został im przydzielony mają możliwość dokonania operacji zmiany OFE. Trzeba jednak pamiętać, że taka operacja kosztuje – w pierwszym roku od zawarcia umowy 160 zł, a w drugim 80 zł.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Ubezpieczenia | Tagged , , , , , , , , ,

Czy KRUS zostanie zlikwidowany?

Posted on 0

KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, to organizacja odpowiedzialna za ubezpieczenie powszechne rolników. Spełnia w zasadzie podobne funkcje, co powszechne Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

W połowie tego roku do parlamentu wpłynął projekt rozporządzenia mówiący o zamknięciu Kasy Rolniczej na Rzecz Zakładów Ubezpieczeń Społecznych. Ma to zapewnić zyski oraz ułatwić czynności starania się rolników o świadczenie emerytalne.

Nowelizacja nie zakłada nowości w wartościach ubezpieczeń, ani okresach ich wpłaty. Niestety, takie działania mogłyby doprowadzić do utraty pracy przez urzędników. Połączenie organizacji to jak wspomniałam metoda na oszczędzenie pieniędzy podatników. Niepotrzebny stanie się sprzęt umieszczony w jednostkach rolniczych, więc będzie możliwa jego sprzedaż bądź przekazanie do placówek państwowych potrzebujących tego typu dofinansowania.

W imię ustawy Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzyska pozwolenie do wydawania decyzji administracyjnych obejmujących polskich rolników. Aktualizacja ma nie być utrudnieniem dla samych zainteresowanych i dotyczyć tylko zmiany lokalizacji wpłacanych składek emerytalnych.

Opisane procedury powinny zostać zaakceptowane przez partie rządzące, a aktualizacja jest na poziomie rozmów. Dowiadujemy się bowiem, iż scharakteryzowane propozycje są niezgodne z zasadami Unii Europejskiej.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Ubezpieczenia | Tagged , , , , , , , , ,

Czego dotyczy ubezpieczenie od utraty pracy?

Posted on 0

W sytuacji, gdy osoba traci zatrudnienie w określonym czasie ratę kredytową reguluje za niego ubezpieczyciel. Tego rodzaju ubezpieczenie oferowane jest w pakiecie razem z ubezpieczeniem na życie oraz niemożności wykonywania pracy w wyniku choroby.

Ubezpieczenie od utraty pracy ma charakter dobrowolny, jednak często instytucja udzielająca kredytu hipotecznego obligatoryjnie wymaga posiadania takiego ubezpieczenia przez kredytobiorcę.

Ubezpieczenie od utraty pracy jest polisą, która oferowana jest przez firmy ubezpieczeniowe lub banki dla osób mających, które posiadają zobowiązania kredytowe. W przypadku, gdy osobie, która posiada zadłużenie grozi utrata źródła dochodów i równocześnie płynności finansowej taki rodzaj zabezpieczenia gwarantuje regularność w spłacaniu rat kredytowych wobec banków. Ubezpieczenie od utraty pracy powoduje, że w sytuacji braku wystarczających środków pieniężnych przez oznaczony czas ubezpieczyciel reguluje raty kredytu. Forma ta jest jednak obwarowana przez instytucje finansowe wieloma wymogami, przykładowo osoba nie podlega ochronie, gdy nie została zwolniona grupowo, ale indywidualnie, pracuje na własny rachunek lub pracuje na etacie krócej niż pół roku.

Przy przygotowywaniu tego typu polisy ubezpieczyciel może zastrzec liczbę rat, które uiszcza w wyniku straty pracy. Okres ten zazwyczaj wynosi 12 miesięcy.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Ubezpieczenia | Tagged , , , , , , , , ,