Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Co zakłada nowelizacja Prawa budowlanego, która wejdzie w życie w 2015 roku?

Posted on 0

W 2015 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Nowe założenia będą określały przyspieszenie i uproszczenie procesu budowlanego dla większości inwestycji budowlanych, także tych realizowanych przez osoby fizyczne. Poniżej opisujemy według nas najistotniejsze zmiany.

  1. Zniesienie obowiązku posiadania pozwoleń na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego.

Zmiana będzie obejmować budynki, których teren oddziaływania nie będzie przekraczał granic obszaru, na którym dokonywać się będzie inwestycja, czyli innymi słowy nie będzie naruszał obszaru należącego do sąsiadów. Zamiast pozwolenia, trzeba będzie zgłosić budowę z projektem budowlanym razem z dołączeniem dokumentów wymaganych w trybie pozwolenia na budowę tego budynku. Jeżeli w ciągu 30 dni starosta nie wniesie żadnych zastrzeżeń, a projekt będzie zgodny z MPZP, można rozpocząć budowę. Aktualnie oczekiwanie na wydanie zgody wynosi ok. 60 dni, a niekiedy wydłuża się nawet do 3 miesięcy.

 

  1. Wzrost liczby obiektów oddawanych do użytkowania jedynie na podstawie zgłoszenia, a nie jak do tej pory pozwolenia na użytkowanie.

Na liście takich obiektów mają się znaleźć m.in.: budynki magazynowe, obiekty kolejowe, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, a także parkingi postojowe, składowe i stawy rybne.

  1. Wydawanie pozwoleń na budowę dla inwestora, który uzna, że jest to dla niego korzystniejsze.

Dotyczy to sytuacji, gdy inwestor to jedyna strona postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i zdobycia pozwolenia na budowę. Zgodnie z nowymi regulacjami, dzięki temu procesowi inwestor zyska dodatkowych 14 dni.

 

  1. Zniesienie obowiązku zgłoszenia planowanego terminu rozpoczęcia prac budowlanych.

Większość osób rozpoczynających budowę własnego domu zgodnie uważa, że jest to bardzo niedogodny obowiązek, dlatego też postanowiono o jego likwidacji. Dziś inwestor ma 7 dni przed przystąpieniem do prac budowlanych na poinformowanie o tym fakcie nadzoru budowlanego.

 

  1. Czas tzw. milczącej zgody na użytkowanie, czyli braku sprzeciwu podmiotów administracyjnych skrócony do 14 dni z dotychczasowych 21 dni.

Według założeń nowelizacji możliwe będzie złożenie wniosku o umorzenie bądź rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za samowolę budowlaną.

 

  1. Ograniczenie formalności w kwestii projektu do niezbędnego minimum.

Nowelizacja określi zniesienie obowiązku dołączania oświadczeń o: zapewnieniu dopływu wody, energii, ciepła, gazu, odbioru odpadów, a także o warunkach podłączenia budynku do sieci elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz telekomunikacyjnych. Likwidacji ulegnie obowiązek przedkładania oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której stanie budynek, z drogą publiczną.

 

Projekt noweli ustawy Prawo budowlane nie przewiduje zmiany dotychczasowych reguł wyliczania opłaty legalizacyjnej, a także nie liberalizuje wymagań, które muszą spełnić inwestorzy w procesie legalizacji samowoli budowlanej. Nowe zapisy zaczną obowiązywać 3 miesiące po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Nieruchomości, Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , ,

Zawiązywanie spółki przez Internet będzie możliwe już od przyszłego roku

Posted on 0

Na mocy złożonego przez parlamentarzystów PO projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw spółka komandytowa i spółka jawna już niedługo będą mogły być zawiązywane z użyciem wzorca umowy przez Internet.

Podobne uproszczenia zakładała rządowa propozycja, jednak posłowie PO stwierdzili, że proces legislacyjny trwałby zbyt długo i dlatego postanowili przedstawić podobny projekt. To pozwoli na to, aby przepisy zaczęły obowiązywać już od początku następnego roku.

Według projektu do zawarcia umowy będzie niezbędne wypełnienie elektronicznego formularza i zamieszczenie na nim elektronicznego podpisu lub podpisu zatwierdzonego zaufanym profilem e-PUAP. Drogą elektroniczną będzie można również zmienić umowę spółki oraz ją rozwiązać (pod warunkiem, że została ona zawarta z wykorzystaniem wzorca). Jednak te ułatwienia nie będą dotyczyć procesu przekształcenia spółki cywilnej w jawną.

Środowisko sędziowskie w Polsce nie jest przychylnie nastawione do rządowego projektu. W ocenie niektórych jego przedstawicieli sama zmiana nie zmieni dużo, ponieważ to, co jest przede wszystkim konieczne to zwiększenie liczby osób zatrudnionych w pionie KRS. Bez wprowadzenia zmian w tym zakresie czas rejestracji spółki się nie skróci.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Polska, Prawo, Spółki, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Akcjonariusze mniejszościowi będą objęci większą ochroną?

Posted on 0

W utworzonej przez resort finansów nowelizacji do ustawy o ofercie publicznej trafiła propozycja zwiększenia ochrony akcjonariuszy posiadających mniejszościowy pakiet udziałów w spółkach publicznych, które podlegają przejęciu. Dzisiaj rząd debatuje nad tą ustawą.

Proponowane zmiany obejmują m.in. poprawę działania tzw. instytucji wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji podmiotów publicznych, a także mają zapewnić większą ochronę akcjonariuszy mniejszościowych tych spółek.

Zdaniem resortu finansów obecne przepisy w zakresie wezwań nie są precyzyjne, ale w szczególności nie spełniają swojego celu. Pozwalają one bowiem podmiotom przejmującym kontrolę nad spółkami na wypełnienie wyłącznie formalnych obowiązków dotyczących tej instytucji. W takich sytuacjach stwarzane jest zagrożenie dla interesów akcjonariuszy mniejszościowych spółek będących przedmiotem przejęcia.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje m.in. uregulowanie kwestii obliczania ceny w wezwaniu, w przypadku pośredniego zakupu akcji spółek publicznych. Według resortu finansów ta zmiana ma sprawić, że nie zostaną naruszone interesy inwestorów indywidualnych. Bardziej precyzyjne mają też być kwestie związane z modyfikacją ceny ustalonej w wezwaniu, zmiany stosunku zamiany akcji spółek publicznych oraz inne sformułowanie treści wezwania dobrowolnego. W projekcie znalazły się również zagadnienia związane z terminami zgłaszania zapisów w trakcie przeprowadzanego wezwania.

Poprzez zmiany proponowane w projekcie Ministerstwo Finansów chce także przeciwdziałać i zmniejszyć liczbę nadużyć związanych z obiegiem informacji poufnych, informacji o stanie posiadania większościowych akcjonariuszy spółek publicznych oraz informacji o zmianach dokonywanych w akcjonariacie spółek.

Dodatkowa nowa ustawa porusza także temat dematerializacji akcji. Jej zapisy mają wyeliminować różnice dotyczące przesłanek, które mają wpływ na to, że akcjonariusze mniejszościowi czują się zmuszeni do sprzedaży akcji w drodze przeprowadzenia przez akcjonariuszy znacznych przymusowego wykupu lub rezygnacji z dematerializacji akcji.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Giełda Papierów Wartościowych, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Spółki, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Biopaliwa stracą przez waloryzację emerytur i rent

Posted on 0

Projekt ustawy okołobudżetowej ściśle wiąże ze sobą dwie kwestie. Chodzi tu o podniesienie wydatków na planowaną na przyszły rok kwotowo-procentową waloryzację rent i emerytur, która ma w części być sfinansowana z pieniędzy przeznaczonych na wsparcie sektora biopaliw.

Projekt ustawy okołobudżetowej przewiduje m.in. nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która reguluje działania podejmowane na rynku biopaliw. Resort finansów zaproponował, aby w przyszłym roku zawiesić regulację ustawy mówiącą o przekazaniu na wsparcie rynku biopaliw 1,5 proc. przewidzianych w ubiegłym roku przychodów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Tymczasem w uzasadnieniu do ustawy okołobudżetowej zamieszczono, że rozwiązanie to związane jest z planowaną w 2015 r. kwotowo-procentową waloryzacją rent i emerytur, której sfinansowanie pochłonie większość środków. To pozwoli na utrzymanie puli wydatków ustalonej w stabilizującej regule wydatkowej.

Ponadto w projekcie znalazły się także zapisy dotyczące zamrożenia na poziomie z 2014 roku m.in. funduszu wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych oraz podstawy wyliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Według rządu najważniejszą zmianą systemową, której efekty będą miały wpływ na budżety gospodarstw domowych oraz wysokość dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 roku, jest podniesienie o 20 proc. ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i następnego dziecka. Zmiana pozwoli też na wykorzystanie całej ulgi podatnikom, którzy wykazywali zbyt niską daninę, aby w całości rozliczyć przysługującą ulgę. Projekt zakłada też waloryzacją rent i emerytur o 101,08 proc. razem z obiecywaną podwyżką o wartość nie niższą niż 36 zł.

Dodatkowy koszt dla budżetu związany ze zmianami podatkowymi w uldze na dzieci będzie na poziomie 1,1 mld zł, a dodatkowe wydatki zaplanowane na waloryzację rent i emerytur wyniosą ok. 1,7 mld zł.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Komentarze rynkowe, Polska, Prawo, Prawo podatkowe, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , ,

Dane podatkowe będą przekazywane urzędom skarbowym w jednym formacie

Posted on 0

W sporządzonym przez siebie projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej resort finansów zamieścił propozycję dotyczącą wprowadzenia jednolitego pliku kontrolnego dla firm. To oznacza, że podmioty gospodarcze miałyby odgórnie narzuconą formę dostarczania danych podatkowych.

Według obliczeń fiskusa zmiany w elektronicznej kontroli podatkowej i skarbowej powinny przynieść wzrost efektywności wykrywania błędów w rozliczeniach o 7,5 proc.

Aktualnie przy kontrolach podatnicy przesyłają dane w wybranym formacie, najczęściej są to pliki excel, word i pdf. Ten ostatni stwarza kontrolerom najwięcej problemów, ponieważ stanowi wyłącznie skan dokumentu, którego nie można przetworzyć

Igor Roman, menadżer w Deloitte wskazał także na problem w zakresie VAT. Chodzi w szczególności o to, że kontrolerzy dostają dane w różnej strukturze i plikach, dlatego zanim przystąpią do ich analizy muszą często dokonać wiele trudnych zabiegów technicznych, a gdy plik jest nieedytowalny – nie jest to w ogóle możliwe.

Według resortu finansów na zmianach wszyscy wyjdą dobrze. Projekt jednolitego pliku kontrolnego zakłada bowiem użycie szablonu pliku w jednym formacie dla potrzeb kontroli podatkowej. Najprawdopodobniej dane te będą musiały znajdować się w plikach utworzonych zgodnie ze standardem XML.

Wdrożenie jednolitego pliku kontrolnego będzie wiązało się z tym, że wiele firm będzie musiało dokonać aktualizacji systemów ERP i programy finansowo-księgowe (F/K), aby przystosować je do wymagań w zakresie przetwarzania danych zgodnie ze specyfikacją jednolitego pliku kontrolnego. To powoduje, że przedsiębiorcy obawiają się kosztów tych zmian, jednak Ministerstwo Finansów uspokaja i w uzasadnieniu projektu tłumaczy, że aktualizacja programu finansowo-księgowego nie będzie pociągała za sobą dodatkowych kosztów, ponad te, które wiążą się z corocznym obowiązkiem aktualizacji oprogramowania, czyli ok. 600 zł – dla oprogramowania ksiąg rachunkowych i 200 zł – w przypadku innych ewidencji i ksiąg.

W najkorzystniejszej sytuacji będą firmy, w których korzysta się z oprogramowań FK/ERP w chmurze, ponieważ potrzebną aktualizację otrzymają nieodpłatnie. Jedynymi kosztami, z którymi będą musieli liczyć się ci podatnicy będą związane z usługami wdrożenia nowych funkcjonalności, np. szkolenia i kursy.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Prawo podatkowe, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Posłowie zrobią porządek z natrętnymi telemarketerami?

Posted on 0

W branży telemarketingu mają nastąpić porządki. W Sejmie posłowie pracują nad projektem ustawy, która ma wesprzeć konsumentów w walce przeciwko natrętnym telemarketerom.

W swoich ustaleniach posłowie chcą wzorować się na przepisach obowiązujących w Kanadzie. Chodzi głównie o to, aby istniała konieczność udzielenia zgody przez konsumenta, jeżeli ten będzie chciał, aby kontaktowano się z nim i zamieszczenie jego numeru w ogólnopolskiej bazie danych.

Z kolei, jak wyjaśnił poseł i były prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tadeusz Aziewicz, wykonywanie połączeń i oferowanie czegoś osobom, które sobie tego nie życzą będzie karane wysokimi karami finansowymi. Założenia do projektu znowelizowanej ustawy są już ponoć gotowe, a posłom zależy, aby całą sprawę zamknąć przed końcem kadencji obecnego parlamentu.

Aktualnie także są możliwości walki z nachalnymi telemarketerami. Warto wiedzieć, że każdy dzwoniący do nas z ofertą telemarketer ma obowiązek na naszą prośbę musi odpowiedzieć na pytanie o administratora bazy danych, z której ma nasz numer. W dodatku, jeżeli nie chcemy, aby dzwoniono do nas, możemy wysłać drogą tradycyjną lub mailową informację i powołując się na ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych domagać się zaprzestania przetwarzania naszych danych osobowych i wykasowania ich z bazy.

W razie zignorowania takiej wiadomości osobie, która za to odpowiada, może grozić kara więzienia do roku.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Marketing i reklama, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Poradnik konsumenta, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , ,

Znowelizowane regulacje dotyczące bezpieczeństwa jądrowego zostały przyjęte przez Radę UE

Posted on 0

Wczoraj ministrowie UE ds. gospodarczych i finansowych przyjęli nowelizację dyrektywy o bezpieczeństwie jądrowym. Zakłada ona konieczność dokonywania wzajemnych przeglądów reaktorów jądrowych przez państwa członkowskie co sześć lat. Kraje te mają trzy lata na wdrożenie nowych regulacji do swoich systemów prawnych.

Założenie, które znalazło się w znowelizowanej dyrektywie dotyczące przeprowadzania wzajemnej kontroli bezpieczeństwa reaktorów przez państwa UE przynajmniej raz na sześć lat określa, iż pierwsze takie badanie miałoby odbyć się już w 2017 roku. Dodatkowo raz na dziesięć lat kraje UE przeprowadzą ocenę swoich ram bezpieczeństwa.

Oceny bezpieczeństwa będą obejmowały wybrane elementy działania elektrowni jądrowych, na przykład, w jakim zakresie system elektrowni pozwala na właściwą i bezpieczną dekompresję reaktora w sytuacji wypadku. O tym, co będzie stanowiło przedmiot kontroli będą decydować kraje członkowskie UE wraz z Grupą Europejskich Regulatorów Bezpieczeństwa Jądrowego (ENSREG).

Nowe przepisy unijne zakładają również wzmocnienie swobody i roli krajowych regulatorów. W znowelizowanej dyrektywie znalazły się też zapisy dotyczące zadania jakie będzie ciążyło na krajowych urzędach dozoru jądrowego i operatorach elektrowni w obszarze przygotowania strategii komunikacyjnej, w której określone zostaną zasady informowania społeczeństwa zarówno w wypadku awarii siłowni, jak i rutynowego jej funkcjonowania. Tym samym nowe regulacje przewidują, że społeczeństwo będzie miało wpływ na decydowaniu o instalacjach jądrowych w danym kraju.

Dwa lata temu na obszarze UE przeprowadzono tzw. stress testy, które pokazały, że do praktyk oraz metod wykorzystywanych w elektrowniach jądrowych można wprowadzić jeszcze mnóstwo usprawnień. W testach badano środki bezpieczeństwa w sytuacji ciężkich wypadków, czyli m.in. klęsk żywiołowych, wypadków i awarii lotniczych. Badaniom poddana była trwałość systemów chłodzenia reaktorów, obserwacja aktywności sejsmicznej czy plany awaryjne.

Obecnie na obszarze UE funkcjonują 132 reaktory w 14 państwach. W Polsce budowa reaktora jest planowana.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Europa, Finanse, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , ,

Jak karani są pijani kierowcy?

Posted on 0

Jeden z celów, jakie na początku tego roku postawił sobie gabinet Donalda Tuska, przewiduje konkretne zaostrzenie przepisów w zakresie karania kierowców wsiadających za kółko po alkoholu.

Zaplanowana została wówczas nowelizacja przepisów, która przewiduje, że przestępstwem ma być prowadzenie samochodu bez uprawnień, gdy zostały one wcześniej odebrane kierowcy. Dodatkowo złapani na jedzie po pijanemu będą zobowiązani zainstalować w swoich pojazdach tzw. alkolocki. Ale zanim to się stanie przypominamy, co obecnie grozi kierowcom za jazdę pod wpływem alkoholu?

W przypadku kontroli drogowej u zatrzymywanych przez policjantów kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu najczęściej jego stężenie we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Za takie wykroczenie najłagodniejszą karą jest grzywna w wysokości od 50 zł do 5000 zł. Kierowca może też stracić prawo jazdy lub uprawnienia na czas od 6 miesięcy do 3 lat lub zostać ukarany aresztem od 5 do 30 dni.

Na mocy polskich przepisów siadanie za kierownicą ze stężeniem alkoholu we krwi przewyższającym 0,5 promila jest już przestępstwem i podlega karze grzywny, której wartość waha się od 10 do 2000 zł. Decyzję o wysokości grzywny podejmowane są z uwzględnieniem stopnia naruszenia przepisu, zachowania kierowcy, ale także jego sytuacji prywatnej czy dochodów. W sytuacji popełnienia wyżej wspomnianego przestępstwa kierowca może zostać ukarany również utratą uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od roku do 10 lat. Jeżeli nietrzeźwy kierowca spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym, sąd może wydać wyrok o dożywotnim zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Ponadto, za prowadzenie pojazdu po spożyciu ilości alkoholu powyżej 0,5 promila można trafić do więzienia na okres do 2 lat. W przypadku, gdy kierowca pod wpływem alkoholu spowodował wypadek, może spędzić w więzieniu nawet 10 lat.

Co ważne, prowadzenie samochodu po alkoholu lub w stanie nietrzeźwości może zostać ukarane tylko w strefie zamieszkania, na drogach publicznych lub w strefie ruchu.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Finanse osobiste, Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , ,