Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Przez najbliższe lata węgiel wciąż będzie dominował w polityce energetycznej Polski

Posted on 0

Ministerstwo Gospodarki zaczęło prace nad scenariuszem polityki energetycznej do 2050 r. Głównym jego założeniem jest wykorzystanie wszystkich źródeł energii przy malejącej dominacji węgla ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych, gazu i atomu. Aktualnie projekt znajduje się w fazie konsultacji, w której uczestniczą przedstawiciele resortu gospodarki.

Za główny cel polityki energetycznej do 2050 roku uznano warunki dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju sektora energetycznego, który ma wpływ na rozwój gospodarki, zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

W realizacji celu pomóc mają trzy cele operacyjne: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa, zwiększenie konkurencyjności i skuteczności energetycznej gospodarki oraz ograniczenie wpływu energetyki na środowisko.

Projekt zakłada wprowadzenie w życie scenariusza nazwanego zrównoważonym. Przewiduje on stopniowo zmniejszającą się dominację węgla jako głównego źródła energii przy rozważnym wzroście znaczenia gazu. W projekcie określono założenia procentowe w poszczególnych sektorach i tak zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do co najmniej 10 proc. w transporcie i 15 proc. w bilansie energii pierwotnej i 15 proc. wkład w energetykę jądrową. Projekt przewiduje też podjęcie nowych inwestycji w zakresie mocy energetyki konwencjonalnej, umożliwiającej wykorzystanie własnych zasobów węgla. Szerokie wykorzystanie tego surowca ma bazować na stosowaniu technologii „czystego węgla”, polegającej m.in. na wychwycie CO2.

Według tego scenariusza, węgiel w dalszym ciągu będzie stanowił podstawę bezpieczeństwa energetycznego, a także będzie głównym paliwem dla ciepłownictwa i elektroenergetyki – choć jego udział będzie się zmniejszał. Spadek ten może oznaczać ograniczenie wydobycia węgla a tym samym konieczność dalszej restrukturyzacji sektora wydobywczego. Dalej, dokument stwierdza, że udział każdego innego niż węgiel źródła energii w bilansie ma wynieść 15-20 proc., a tak struktura da gwarancję, że energii nie zabraknie.

W projekcie zostały przewidziane jeszcze dwa scenariusze, które jak to podkreślono, mają charakter „wariantów analitycznych”.

Wzmożony nacisk położony jest jednak na scenariusz zrównoważony, którego realizacja – jak uważają autorzy projektu – ma przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz rozpoczęcia procesu realizacji przez Polskę unijnych wymogów dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Polska, Prawo, Surowce, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , ,

Komisja Europejska zaproponowała cel wzrostu efektywności energetycznej o 30 proc. do 2030r.

Posted on 0

Komisja Europejska przyjęła projekt, w którym zamieszczona została analiza postępu w dążeniu do postawionego sobie przez Unie Europejską celu 20 proc. wzrostu efektywności energetycznej do 2020 r., a także unijne cele odnośnie tej kwestii na następne lata do 2030 roku.

Na konferencji prasowej w Brukseli unijny komisarz ds. energii, Guenther Oettinger zapowiedział, iż po długich dyskusjach KE przyjęła zaproponowany nowy cel, czyli wzrost efektywności energetycznej o 30 proc. do 2030 roku. Zapowiedział też, że propozycja ta będzie niedługo przedstawiona Radzie Europejskiej.

Według niego propozycja KE nie ma stuprocentowych, ale duże szanse zdobycia poparcia przywódców państw i rządów, a następnie pozytywnego przejścia przez etap legislacyjny w PE i Radzie UE w przyszłym roku. Wyjaśnił, że wzrost efektywności o 30 proc. do 2030 r. umożliwi ograniczenie zależności UE od importu surowców energetycznych. Jednak będzie to wymagało także sporych inwestycji m.in. w obiekty.

Oettinger zapytany o to, dlaczego przedstawiony w dokumencie cel nie jest jednoznacznie określony jako wiążący, odpowiedział, że postawiony wcześniej cel 20 proc. wzrostu efektywności do 2020 r. był niewiążący. Aby go uzyskać, Komisja stworzyła projekt dyrektywy, która ostatecznie została zaakceptowana.

Kilka dni temu organizacja ekologiczna Greenpeace oskarżyła KE o to, że przedstawiony przez nią dokument nie jest wiążący dla wszystkich krajów członkowskich. Według organizacji, plan KE nie tłumaczy, czy cel jest wiążący czy nie a państwa członkowskie nadal podzielone w zakresie celów klimatycznych i co do tego, czy mają być one wiążące.

W październiku tego roku przywódcy mają podjąć decyzję w sprawie polityki energetycznej i klimatycznej na lata 2020-2030. W kwestii ograniczenia emisji CO2, KE zaproponowała 40 proc. spadek wobec roku 1990, oraz co najmniej 27 proc. udział źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii, w przeliczeniu jako średnia dla całej Unii, a nie konkretnych celów dla poszczególnych państw.

Z kolei według celów unijnej polityki do 2020 r. obok ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. i wzrostu o 20 proc. udziału odnawialnych źródeł energii, efektywność energetyczna ma wzrosnąć o 20 proc.

W pierwszej połowie lipca KE poinformowała, że pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewprowadzenie dyrektywy w zakresie charakterystyki energetycznej budynków. Unia może nałożyć na Polskę karę finansową w wysokości 96,72 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Europa, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , ,