Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Jak rozliczyć wydatki poniesione na wodę pitną dla pracowników?

Posted on 0

Według przepisów prawa pracy pracodawca w gorące dni ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom wodę do picia. Takie zaopatrzenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ jest dla zatrudniającego kosztem uzyskania przychodu.

Pracodawca jest zobowiązany zaspokajać potrzeby pracownicze, które zostały określone w normach prawa pracy, w rozporządzeniu dotyczącym profilaktycznych napojów i posiłków oraz w rozporządzeniu w kwestii stosowania się do ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikuje się do nich konieczności nieodpłatnego dostarczenia wszystkim zatrudnionym napojów, gdy praca odbywa się w warunkach szczególnie trudnych spowodowanych przez wysokie temperatury powietrza.

Na gruncie podatkowym konieczność rozliczania VAT nie pojawia się w sytuacji nieodpłatnego przeznaczenia towarów firmowych dla osobistych celów pracodawcy lub pracowników. Wynika to z pozostałych przepisów, czyli z określonego regulacjami BHP obowiązku zaopatrzenia w wodę do picia w dniach, kiedy panują wysokie temperatury. Oznacza to, że w zakresie VAT właściciel zakładu nie będzie ponosił negatywnych rezultatów podatkowych, ponieważ przekazanie wody ma na celu zorganizowanie pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz służy prawidłowemu funkcjonowaniu firmy.

W zakresie podatku dochodowego koszty poniesione na kupno napojów dla pracowników przedsiębiorca może wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Wydatki takie nie są kosztami bezpośrednimi i trzeba je rozliczyć w dniu dokonania zakupu wody.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Zmiany w procesie zatrudniania niepełnosprawnych pracowników

Posted on 0

Od 2013 roku wzrosła wartość dodatku, jaki uzyskują pracodawcy dający zatrudnienie niepełnosprawnym. Ważne w tej kwestii jest, by przekazywać wynagrodzenie bezpośrednio na rachunek bankowy pracobiorcy. W innym przypadku przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Właściciel firmy nie ma konieczności comiesięcznego przesyłania dowodów wykonania zlecenia przelewu. Działania tego rodzaju są przeprowadzane jedynie w chwili rozpoczęcia postępowania wyjaśniającego w sytuacji podejrzewania jakichś nieprawidłowości.

W tym roku podstawą do obliczeń wysokości dodatku dla niepełnosprawnych jest wartość minimalnego wynagrodzenia krajowego. Dziś w Polsce jest to kwota 1600 złotych brutto. Pracodawcy otrzymują dodatek w progach 40% najniższej polskiej pensji dla pracowników o lekkim stopniu niepełnosprawności oraz 100% dla pracobiorców z dużym i umiarkowanym stopniem choroby.

Dotacje z Krajowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mają udostępnić obszar pracy dla osób z ograniczonymi możliwościami zdrowotnymi i udowodnić pracodawcą, że pracownik korzystający z wózka inwalidzkiego jest efektywnym pracobiorcą.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

O czym mówi porozumienie menedżerskie?

Posted on 0

Kontrakt menedżerski to umowa tak określanego rzetelnego działania, funkcjonująca na identycznych regułach co standardowa umowa zlecenie. W przypadku kontraktu menedżerskiego istotne jest to, że jego postanowień nie reguluje Kodeks Cywilny.

Na podstawie tego typu porozumienia przedsiębiorstwem opiekuje się menedżer w imieniu fizycznego właściciela. Owym menedżerem może być osoba fizyczna, jak również firmy zajmujące się zawodowo prowadzeniem innych działalności gospodarczych.

Podmiot zatrudniający jest zobligowany do przekazania wynagrodzenia menedżerowi za jego poświęcenie oraz do zapewnienia odpowiednich warunków pracy i zezwolenia mu na aktywny udział w życiu przedsiębiorstwa. Natomiast zleceniobiorca musi dokładać wszelkich trudów, by jego aktywność zawodowa przynosiła pozytywne efekty dla zarządzanego przez niego przedsiębiorstwa.

W praktyce menedżer stosuje nowe rozwiązania techniczne, kieruje oraz nadzoruje wszystkie działania wytwórcze zachodzące w przedsiębiorstwie i wydaje rozkazy wszystkim podległym działom. Mówi się, że efektywny menedżer to taki, który w każdym okresie rozliczeniowym stara się obniżyć wydatki prowadzenia firmy, maksymalizując jej realne dochody.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Wynajmujemy lokal na biuro

Posted on 0

Podjęcie decyzji o prowadzeniu własnej firmy to poważny krok. Pierwszym problemem, jaki spotkamy w trakcie wdrażania zamierzeń w życie jest odnalezienie odpowiedniego pomieszczenia biurowego.

W przypadku powierzchni komercyjnych to najemcy opłacają wszelkie koszty eksploatacji, a właściciele lokali pobierają tylko comiesięczną opłatę za wynajem. W rzeczywistości oznacza to, iż przyszły przedsiębiorca musi samodzielnie zapoznać się z warunkami rozliczeń i przelewów za prąd i wodę.

Unieważnić umowę najmu podpisaną na termin oznaczony można jedynie z istotnych przesłanek, ujętych w treści umowy. Nie ma prawa, które pozwalałoby na zerwanie takiego porozumienia bez ważnej przesłanki.

Do najczęstszych powodów rezygnacji z porozumienia tego rodzaju zalicza się:

– nie dotrzymanie daty oddania lokalu do użytku przez wynajmującego,

– zaniżony standard pomieszczeń,

– utrudnienie wynajmującemu korzystanie z możliwości lokalu.

Po stwierdzeniu wyżej opisanych niedogodności należy dać właścicielowi biura trochę czasu na poprawę sytuacji. Gdy po owym okresie nie wywiąże się z konieczności, można wnosić o zerwanie umowy najmu lokalu komercyjnego.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Ile wynosi wynagrodzenie podczas urlopu?

Posted on 0

Zatrudniony świadczący pracę na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego, w trakcie którego pobiera pełne wynagrodzenie. Oznacza to, że podczas pobytu na urlopie pobiera wynagrodzenie w takiej samej wysokości jak za czas obecności w pracy.

Gwarancję wypłaty całkowitego wynagrodzenia w trakcie przebywania na urlopie wypoczynkowym zapewniają pracownikowi regulacje zawarte w Kodeksie pracy. Otrzymuje on całościową stawkę wynagrodzenia bez względu na to czy w tym okresie zakład funkcjonował, czy odbywały się przerwy w realizacji obowiązków zawodowych. Ze względu na powyższe prawo pracownika wszelkie zmiany zasad wynagradzania w trakcie urlopu sformułowane przez zatrudniającego powinny zostać przez niego uzasadnione. Wynagrodzenie urlopowe oblicza się dzieląc podstawę wymiaru przez ilość godzin przepracowanych przez pracownika, kiedy podstawa była określana, a potem mnożąc wynagrodzenie za godzinę pracy przez ilość godzin, jakie pracownik przepracowałby według obowiązującego grafiku czasu pracy, gdyby był obecny. Warto także pamiętać, że obliczając wysokość wynagrodzenia urlopowego nie zalicza się wskazanych świadczeń w postaci m.in. nagród jubileuszowych czy dodatków pieniężnych.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Jaką umowę podpisać ze studentem?

Posted on 0

Studenci, którzy nie przekroczyli 26. roku życia nie mają przymusu uiszczania składek społecznych. Definiuje to, iż najlepszą dla nich umową o prace jest umowa zlecenie, która jest również dobrym narzędziem dla zakładu pracy.

Na bazie porozumień tego rodzaju osoby chodzące do szkół mogą nabyć praktyczne umiejętności zawodowe ponieważ wykonują obowiązki służbowe, których wykonanie nie wymaga obszernej wiedzy. Bardzo ważne w obszarze takiego paktu jest zdefiniowanie, dla jakich osób nie jest konieczne uiszczanie składek z tytułu pracy do urzędów państwowych.

Według ustawy za podmioty zwolnione z przekazywania składek uznaje się studentów, uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Za ucznia określa się osobę, która do ostatniego dnia wakacji kontynuuje naukę w danej szkole lub zaczyna edukacje w innej placówce szkolnictwa wyższego. Miano studenta otrzymują ci, którzy są wpisani na listę studentów danej uczelni. Gdy zostaną z niej skreśleni, przestaną być wyjątkowo traktowani.

Pamiętajmy, iż osoby biorące udział w kursach podyplomowych nie mają identycznych praw jak opisani studenci. Po ukończeniu przez pracownika 26. roku życia, zakład pracy jest zobowiązany zmienić umowę zlecenie w porozumienie o pracę bądź rozpocząć opłacanie składek na podstawie tej samej umowy.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Bezpieczeństwo w pracy – obowiązki pracodawcy

Posted on 0

Ochrona życia i zdrowia jest bardzo istotnym aspektem w firmach zatrudniających pracowników, przez co przedsiębiorca posiada dodatkowe obowiązki. Ponadto jest zobowiązany do finansowania całkowitych wydatków zachowania bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.

Prawo mówi, że przedsiębiorca zobligowany jest by zagwarantować ochronę życia i zdrowia każdego z zatrudnionych, niezależnie od narzędzi i okoliczności, o które także musi zadbać. Trzeba pamiętać, że to pracodawca jest odpowiedzialny za miejsce pracy i jego warunki. Ważne jest, by było to bezpieczne miejsce, gdzie w trakcie wykonywania pracy nie będziemy narażeni na niebezpieczeństwo.

W momencie, gdy zaistnieje niebezpieczeństwo, pracodawca zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym pracujących. W następnej kolejności niezbędne jest zapewnienie ochrony i poinstruowanie pracowników jak należy zachować się w konkretnej sytuacji. Jeśli jednak zaistnieje bezpośrednie zagrożenie pracodawca musi bezzwłocznie przerwać wykonywane zadania i razem z pracownikami oddalić się w bezpieczne miejsce. Ustawa zabrania powrotu do pracy, w momencie gdy niebezpieczeństwo nie zostało zlikwidowane.

W rzeczywistości wielokrotnie zdarza się, że przedsiębiorca nie stosuje przepisów. Wtedy podlega karze grzywny, nawet do 30 000 zł.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Portale społecznościowe poświęcone karierze

Posted on 0

W dzisiejszych czasach Internet bardzo ułatwia szukanie pracy, jak i poznanie przez przyszłego przełożonego pretendentów. Dzięki portalom społecznościowym przypisany karierze można przedstawić się z dobrej strony i zawrzeć znajomość z ludźmi z branży.

Jeżeli mamy już dowolne profile na portalach internetowych, koniecznym jest, by pokazać odpowiedni wizerunek. Szukając zatrudnienia warto założyć profil poświęcony karierze, który należy całkowicie i profesjonalnie uzupełnić, a także aktualizować co jakiś czas.

Współcześnie przedsiębiorcy przekazują rekrutację pracowników zakładom, działalnościom gospodarczym wyspecjalizowanym w danej branży.  Takie osoby nie tylko zapoznają się z CV, umawiają się na rozmowy rekrutacyjne, ale także przeglądają strony na portalach społecznościowych. Dlatego też warto ujawnić swoje kwalifikacje, brać udział w dyskusjach i udzielać się na forum. Kiedy decydujemy się na takie działania musimy pamiętać, żeby być profesjonalistami w każdym calu.

W rzeczywistości trzeba mieć na uwadze, że na takich stronach internetowych mogą znaleźć się wszyscy nasi klienci, byli i przyszli pracodawcy, a dodatkowo rekruterzy. Zatem należy dobrze przemyśleć każde działanie, ponieważ od niego może zależeć czy znajdziemy swoją wymarzoną pracę.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , ,

Czy pracownikowi należą się dni wolne na poszukiwanie nowego zatrudnienia?

Posted on 0

Sytuacja zatrudnionego, który ma na utrzymaniu członków rodziny i otrzymuje wypowiedzenie z dotychczasowej pracy, ulega znaczącemu pogorszeniu. Z tego powodu przepisy prawa pracy regulują prawo do dni wolnych na poszukiwanie nowego zatrudnienia.

Zwolnienie od realizowania pracy i zachowanie przez ten czas prawa do wypłacania wynagrodzenia dotyczy tylko osób, którym umowę wypowiedział pracodawca. Zwolnienie z pracy na czas poszukiwania nowego zatrudnienia przyznawane jest w ilości:

– w trakcie wypowiedzenia dwutygodniowego lub jednomiesięcznego – 2 dni roboczych,

– podczas wypowiedzenia trzymiesięcznego wypowiedzenia – 3 dni roboczych.

Pracownik może wykorzystać takie zwolnienie na wybranie się do urzędu pracy, ale również umawiając się na rozmowę kwalifikacyjną odnośnie pracy.

Możliwość skorzystania z dni wolnych na znalezienie pracy odbywa się po złożeniu wniosku do pracodawcy, który go udziela. Dni przysługujące na znalezienie nowego zatrudnienia nie muszą być wykorzystane łącznie. Strony mogą swobodnie określać te terminy.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Prawo pracy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Czy pomieszczenie, w którym pracujemy musi spełniać wymogi BHP?

Posted on 0

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy definiują właściwe pomieszczenie, w którym wykonywane są obowiązki służbowe. Ze względu na charakter zleconej pracy musi ono spełniać podstawowe normy z tego zakresu.

Pracodawca jest odpowiedzialny za warunki pracy w budowanych lub przebudowywanych obiektach, musi pamiętać, aby takie działania były realizowane na bazie projektów, które uwzględniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dysponują pozytywną opinią posiadających odpowiednie uprawnienia rzeczoznawców.

Przepisy prawa pracy regulują, że budynki i lokale przeznaczone do świadczenia pracy powinny być planowane i budowane w zgodzie z zasadami, normami i regulacjami BHP. Dodatkowo należy je prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i mienia oraz w zgodności z normami techniczno-budowalnymi. Przede wszystkim obiekty budowlane mają zagwarantować właściwe warunki użytkowe, w tym zabezpieczenia przeciwpożarowe, dostępność wody pitnej, odpowiednie oświetlenie, wywóz ścieków, przepływ powietrza i ogrzewanie. Mają one zapewnić niezbędne warunki zdrowotne oraz zapewniać ochronę środowiska.

Nad stosowaniem się do przepisów BHP kontrolę sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Bierze ona również udział w przystosowywaniu tych obiektów do użytkowania, a w przypadku niewypełnienia obowiązków nakłada karę grzywny.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Co grozi za załatwianie spraw prywatnych w pracy?

Posted on 0

Korzystanie z urządzeń znajdujących się na terenie zakładu pracy do załatwiania osobistych spraw to dość powszechne przekroczenia w krajowych firmach. Dlatego tez pracodawcy coraz częściej zaopatrują się w nowoczesne technologie służące do monitoringu zużycia majątku przedsiębiorstwa. Co może nas spotkać za wykorzystanie służbowego komputera do spraw osobistych?

Wymiar przyznanej kary jest przede wszystkim uzależniony od częstotliwości przekroczenia podstawowych obowiązków podwładnych. Gdy będzie to pierwszy występek, pracownik może być zmuszony do uiszczenia zadośćuczynienia, bądź zostanie pozbawiony comiesięcznej premii.

Do zerwania umowy o pracę może dojść, jeśli przedsiębiorca odnajdzie w służbowym laptopie podwładnego szereg aplikacji i gier będących dowodami przeznaczenia czasu pracy dla celów prywatnych. W takim momencie podwładni niejednokrotnie wnioskują o wszczęcie postępowania sądowego.

Niestety opinie urzędów sprawiedliwości poszczególnych instancji są inne, ponieważ w prawie polskim nie istnieją wyczerpujące wytyczne mówiące o grzywnach za naruszanie obowiązków pracownika w obszarze wykorzystania służbowych urządzeń.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Kto sporządza regulamin wynagrodzeń?

Posted on 0

Pracodawca ma prawo ustanowić wewnętrzne akty prawne wiążące wszystkich zatrudnionych. Jednym z takich pism jest kodeks wynagrodzenia, w którym zawarte są zasady wypłacania wynagrodzenia pracownikom.

Taki regulamin wprowadza się w momencie, kiedy pracodawca posiada 20 lub więcej stanowisk. W ich składzie znajdują się zarówno osoby na pół etatu jak i na cały niezależnie od tego, jaki jest stosunek pracy. W wypadku, kiedy ilość zatrudnionych obniży się do mniej niż20 osób regulamin ciągle jest ważny. Taki dokument jest redagowany przez przedsiębiorcę. W sytuacji, kiedy w firmie są instytucje związkowe konieczne jest zaakceptowanie przez nich kodeksu. Regulamin jest ważny w momencie upłynięcia dwóch tygodni od czasu powiadomienia o nim zatrudnionych. Najłatwiejszym, jak i akceptowalnym, sposobem jest zamieszczenie go na tablicy ogłoszeń.

W rzeczywistości kodeksów wynagrodzeń nie redaguje się dla większości zatrudnionych w urzędach państwowych, prokuratorów i sędziów, a także członków korpusu służby cywilnej.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Prawo pracy | Tagged , , , , , , , ,

Umowa zlecenie a urlop i okres wypowiedzenia

Posted on 0

Jedną z umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest to umowa o pracę, wobec czego nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tej formy zatrudnienia znajdują się w Kodeksie cywilnym.

Jeżeli chodzi o kwestię urlopu w trakcie pracy, na umowę zlecenie, to nie została ona w tych przepisach wyjaśniona. Warto być świadomym, że strony umowy mogą swobodnie kształtować stosunek umowy, co oznacza, że jeżeli wymiar urlopu został przez nie określony to osobie przyjmującej zlecenie się on należy. Identycznie jest w sytuacji wypowiedzenia umowy zlecenia przez wykonującego zlecenie, który może to zrobić w każdym czasie, ponieważ ustawodawca również w przepisach kodeksu cywilnego nie ustanowił żadnych terminów dotyczących okresu wypowiedzenia.

Podsumowując, kwestie w zakresie urlopu oraz okresu wypowiedzenia w ramach pracy na umowie zlecenie mogą być ustalone przez obie strony i zawarte w umowie, wówczas gwarantują one zleceniobiorcy dni wolne od pracy, a zleceniodawcy dany czas wypowiedzenia.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Prawo pracy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Kontrola wypłaty wynagrodzeń przez pracowników ZUS-u

Posted on 0

Jednym z istotnych elementów stosunku pracy jest wynagrodzenie. To elementarne świadczenie powinno odpowiadać rodzajowi pracy, zdolności i wykształceniu pracownika oraz być wypłacane w danym terminie. Monitorowaniem tego procesu zajmują się przede wszystkim kontroler pracy i inspektorzy ZUS.

Termin i sposób wypłaty pensji może być zawarty w porozumieniu, ale powinien zawierać w regulaminie pracy lub innych przypisach prawa pracy. Wynagrodzenie musi być wypłacone co najmniej raz w miesiącu w konkretnym terminie. Taki przelew właściciel zakładu powinien dokonać najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca. W momencie, kiedy dzień wypłaty jest zgodnie z prawem wolnym, konieczne jest wypłacenie należności w dzień poprzedzający.

Kontrolę nad wypłatą należności sprawują inspektorzy pracy. Działają oni w granicach właściwości obszarowej okręgowych kontrolerów pracy, a do ich pracy zalicza się badania wszystkich dokumentów związanych z wynagrodzeniem i określenie prawidłowość naliczania honorarium.

Tymczasem wizytacja przeprowadzana przez inspektorów ZUS ustala czy spółka właściwie sumuje i opłaca wszystkie składki. Do realizacji kontroli konieczne są dokumenty takie jak: umowy i rachunki do tych umów oraz wykaz płac.

W praktyce, żeby móc przeprowadzić kontrolę, istotne jest upoważnienie do przeprowadzenia inspekcji, które musi zawierać zwłaszcza: podłoże prawne oraz datę początku i końca kontroli.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Czy nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych wymusza ich wymianę?

Posted on 0

Od 1 kwietnia 2013 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych. Na ich dostosowanie podatnicy mają czas do 30 września. Powstaje zatem pytanie: Czy kasy fiskalne, które nie spełniają wymagań technicznych, aby spełnić te wymagania muszą zostać wymienione na nowe?

Wprowadzone rozporządzenie określa dokładnie elementy, jakie powinny się znajdować na dokumentach fiskalnych, czyli paragon i raport dobowy. Treść paragonu fiskalnego została rozbudowana o następujące zapisy:

– znak „PARAGON FISKALNY”,

– wartość rabatu lub obniżki,

– na żądanie nabywającego jego numer NIP.

Ponadto, doprecyzowaniu uległ przepis dotyczący nazwy towaru lub usługi, który głosi, że musi ona dać możliwość jednoznacznej identyfikacji produktu lub usługi.

W rozporządzeniu określony został okres przejściowy dający czas na wdrożenie nowych zasad do 1 października br. Jednocześnie podatnicy, którzy użytkują kasy nieposiadające możliwości technicznych po upływie tego terminu będą mogli nadal je wykorzystywać pod warunkiem, że będą one prawidłowo ewidencjonować obroty.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Powierzchnia biurowa w prywatnym mieszkaniu

Posted on 0

Często występuje sytuacja, że przedsiębiorca prowadzi firmę we własnym mieszkaniu. Przyjmuje kontrahentów lub prowadzi biuro na określonej przestrzeni mieszkalnej. W związku z tym może on zaliczyć do kosztów podatkowych firmy część wydatków na dom. Dla każdego jest ważne zmniejszenie wydatków. Jak to zrobić?

Na wstępie trzeba wymierzyć powierzchnię potrzebną do prowadzenia firmy. Może to być konkretny metraż, ale też może być określone procentowo. Kolejnym krokiem jest wystosowanie oświadczenia z wiadomością, że przeznaczamy fragment mieszkania na powierzchnię biurową. Na koniec istotne jest poinformowanie Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta w celu wprowadzenia modyfikacji podatkowych w dokumentach.

Bez względu na sytuację należy złożyć uzasadnienie organom, dlaczego taka powierzchnia jest potrzebna. A wtedy pozostaje pamiętać o właściwym odprowadzaniu podatków.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,