Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Spółki pod kierownictwem kobiet

Posted on 0

Niedawno Unia Europejska zwróciła uwagę na sytuację kobiet w dużych przedsiębiorstwach. Okazało się bowiem, że przeważnie mężczyźni obejmują kierownicze stanowiska, a udział kobiet nie przewyższa 10%.

Komisja Europejska zdecydowała wprowadzić rozporządzenie, które ma stanowić o wkładzie 40% kobiet we władzach przedsiębiorstw. Dany przepis będzie obowiązywał tylko duże firmy. Średnie i małe, które nie są notowane na rynku, nie będą objęte nowymi normami. Wiele krajów członkowskich rozpoczęło wprowadzać sporo regulacji odnoszących się do promowania równości płci na szczeblach kierowniczych.

Konsekwencją tych zmian jest wprowadzenie nowych kar za nieprzestrzeganie nowych dyrektyw. Unia Europejska zapowiedziała również, że jest to środek tymczasowy. Normy mają być ważne do 2028 roku.

Z badań wynika, że zwiększony udział kobiet w spółkach na kierowniczych stanowiskach może polepszyć znacznie sytuacje finansowe przedsiębiorstw, a także umożliwić innowacyjność i wydajność.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Spółki | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Czy umowa pomiędzy spółką a jej funkcjonariuszem jest ograniczona?

Posted on 0

Zawarcie umowy z funkcjonariuszem spółki kapitałowej jest poważnie ograniczone przez Kodeks spółek handlowych. Ważność niektórych umów jest zależna od spełnienia warunków określonych w tych przepisach.

Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy pożyczki, kredytu lub poręczenia z prokurentem, likwidatorem, członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej lub członkiem komisji rewizyjnej wymaga akceptacji wydanej przez zgromadzenie udziałowców lub walne zgromadzenie. Celem tego ograniczenia jest zapewnienie partnerom lub akcjonariuszom spółki kapitałowej możliwości monitorowania sposobu wykorzystywania środków majątkowych dzielności. Daje to również możliwość, aby przeciwdziałać łamaniu interesów spółki.

Oprócz wyżej przytoczonych umów zgoda konieczna jest także w przypadku „pozostałych podobnych umów”, czyli sformułowanych tak, aby pozwalały na ponoszenie nieuzasadnionych korzyści kosztem spółki. Zawarcie określonych umów bez udzielenia zgodny przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie wiąże się z ich nieważnością. Akceptacja może zostać ogłoszona przed lub po sfinalizowaniu umowy, jednak nie później niż 2 miesiące po dokonaniu oświadczenia przez spółkę. Ustawa określa jednak przypadki expressis verbis, w których zgodna nie musi być wydana.

W sytuacji, gdy spółkę tworzy jeden przedstawiciel który jest tym samym jedynym członkiem zarządu, działanie prawne wykonywane pomiędzy nim a jego firmą wymaga formy aktu notarialnego.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Spółki | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Jakie dane identyfikacyjne muszą umieszczać firmy na dowodach transakcji?

Posted on 0

W Kodeksie Spółek Handlowych znajdziemy dokładny wykaz danych, jakie muszą być podane w trakcie wysyłania pism i zamówień drogą papierową jak i mailową.

Rozporządzenie obejmuje instytucje komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne oraz jednostki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwo rozsyłające dokumenty potwierdzające transakcje gospodarcze musi zadbać o to, by widniała na nich:

– pełna nazwa spółki wraz z jej adresem,

– numer potwierdzający wpisanie przedsiębiorstwa do rejestru działalności gospodarczych w kraju,

– numer NIP,

– sumę zgromadzonego kapitału zakładowego.

Dane kontaktowe muszą zostać wyraźnie napisane i umiejscowione w obszarze widocznym dla adresata. Brak wyżej opisanych informacji identyfikacyjnych jest niezgodny z prawem oraz świadczy o braku profesjonalizmu w zarządzie partnerskiej jednostki.

Opisana zmiana w Kodeksie Handlowym dotyczy pism firmowych wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, ale również drogą mailową oraz faksem. W rzeczywistości najwięcej uchybień notuje się w e-mailach oraz wydrukach faksu.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Spółki | Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

Czym jest rdzeń w nazwie spółki?

Posted on 0

W sektorze gospodarczym zwrot „firma” opisuje zazwyczaj samą działalność gospodarczą oraz przyjęte zasady jej prowadzenia. Natomiast firma w spółce nie wnosi nic nieznanego w prawo organizacji, a jest jedynie nazwą.

Nazwa przedsiębiorstwa spółki partnerskiej musi być zbudowana z rdzenia oraz identyfikować formę prawną organizacji. W obszarze spółki partnerskiej niezbędne jest wykonywanie minimum jednego wolnego zawodu.

Rdzeń firmy to nic innego jak nazwa, która powinna odzwierciedlać nazwisko minimum jednego partnera oraz imię lub pierwszą literę. Dodatek obligatoryjny to najczęściej zwroty: „i partner”, „i partnerzy”.

Gdy w rdzeniu firmy będą ujęte wszystkie dane personalne współpracowników, wtedy w nazwie należy umieścić treść, że jest to spółka partnerska. Dodatkowo w tytule firmy powinno się zawrzeć, jakie wolne zawody świadczą jej członkowie, by klienci wiedzieli o jaką pomoc mogą się ubiegać.

Nazwa firmy składająca się z wielu słów często rodzi konflikty, chociażby podczas wypełniania druków podatkowych. Z związku z tym dla jednostki spółki partnerskiej poprawne jest używanie symbolu: „ sp.p.”.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Spółki | Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Jak rozliczać koszty w spółkach cywilnych?

Posted on 0

Jednym z bardziej istotnych zadań każdego przedsiębiorstwa jest rzetelne przedstawianie kosztów uzyskania przychodu. Okazuje się natomiast, że każda firma ma swoje procedury związane z potwierdzaniem wydatków. W taki sposób odbywa się to w odniesieniu do spółki cywilnej, która ma odrębny sposób dokumentowania kosztów. Jak to działa?

W pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić, że wspólnicy mogą odliczać koszty ze wspólnego konta spółki, bowiem każdemu przysługuje się tyle samo i może zarządzać przydzieloną częścią procentową łącznej kwoty.

Oprócz tego warto dodać, że zyski spółki cywilnej nie są obarczone podatkiem, aczkolwiek nie można zapominać, że opodatkowane są dochody każdego wspólnika oddzielnie. Stąd prosty wniosek, że za podatnika uważa się członków, a nie spółkę jako instytucję gospodarczą.

Dość ciekawy jest również fakt, że w obliczu przepisów spółka cywilna nie jest uważana za przedsiębiorstwo. Jednak wspólnicy nazywani są przedsiębiorcami. To bardzo trudne i trochę sprzeczne, ale wytyczne zostały sformułowane tak, aby rozwiązywać spory ustawowe i zakryć luki prawne.

Justyna Błahut
www.bweek.pl

Posted in Spółki | Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Czy w spółce powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego poświadczenia udziałowca?

Posted on 0

Według przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdy udziałowiec lub inna osoba powiązana udzieli spółce kapitałowej bezpłatnego świadczenia, tworzy się wówczas z tego tytułu przychód.

Wartość takiego świadczenia musi zostać ustalona na podstawie ustawy o CIT zarówno w przypadku, gdy poręczyciel wykonuje takie usługi w ramach działalności gospodarczej i wtedy szacowana jest ona według cen wykorzystywanych dla innych odbiorców, jak i w reszcie przypadków według cen rynkowych. Minister Finansów zajął stanowisko w zakresie wniosku podatnika o powstaniu przychodu podatkowego, gdy spółka korzysta z dokonanego nieodpłatnie przez osobę powiązaną lub akcjonariusza poręczenia uregulowania pożyczki i z urzędu w zakresie metody ustalenia wysokości nieodpłatnego świadczenia z tego tytułu.

Poręczenia pomiędzy powiązanymi podmiotami jest częstą praktyką w obrocie gospodarczym. Poręczenie, za które osoba nie pobiera zapłaty na gruncie prawa podatkowego wywołało wątpliwości, co do rezultatów jego wykorzystywania. Dlatego też w ubiegłym roku Minister Finansów sformułował ogólną interpretację tej kwestii na gruncie podatkowym i w jego opinii nieodpłatne udzielenie poręczenia nie jest działaniem gospodarczo obojętnym zarówno dla poręczyciela, jak i dla spółki kapitałowej, której zobowiązanie zostaje poręczone, a do obliczenia wartości świadczenia zrealizowanego bez zapłaty zastosowanie mają określone przepisy ustawy o CIT.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Spółki | Tagged , , , , , , , , , , , , ,

Jakich spółek jest najwięcej na Ukrainie?

Posted on 0

W ostatnich latach coraz liczniejsza grupa inwestorów skupia się na rynku Ukrainy. Ponad 80% akcjonariuszy ukraińskich to mieszkańcy Unii Europejskiej. Jaką firmę można prowadzić w tym państwie?

Zgodnie z Konstytucją Ukrainy, czyli najważniejszym dokumentem opisującym zasady prawne działania przedsiębiorstw, prowadzić firmę może podmiot fizyczny i prawny. Natomiast cudzoziemców ograniczają identyczne rozporządzenia w tym zakresie co prawowitych obywateli.

Mieszkańcy Polski najczęściej decydują się na utworzenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w owym kraju, ponieważ posiada ona zdolność prawną, a majątek jest opisany w dokumentach spółki. Jednakże trzeba pamiętać iż majątek w dniu otwarcia działalności gospodarczej musi być większy niż stukrotność płacy minimalnej kraju.

Sporym zastosowaniem na Ukrainie cieszą się także spółki akcyjne. Znamy dwa odłamy tego typu aktywności gospodarczej, a dokładnie:

– spółka akcyjna prywatna, gdzie akcjonariuszy nie może być więcej niż stu oraz działania w ramach porozumienia mogą definiować tylko wspólne zarządzanie posiadanym funduszem,

– spółka akcyjna publiczna charakteryzuje się podziałem majątku na akcje o równej wartości, a inwestorzy mają odpowiedzialność tylko w sektorze posiadanych funduszy.

Na Ukrainie działają ponadto spółki z dużą odpowiedzialnością, pełne oraz komandytowe. Wybór metody prowadzenia działalności gospodarczej zależy od ilości współpracujących inwestorów i typu dobra wnoszonego w kapitał organizacji.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Spółki | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Zatrudnienie w spółkach cywilnych

Posted on 0

Niejednokrotnie spółka cywilna zatrudnia pracowników. Nie posiada ona statusu podmiotu prawnego, więc są pewne wymagania, do których trzeba się dostosować, by być pracodawcą.

Prawo klarownie opisuje, kto może być podmiotem zatrudniającym pracowników. Mianowicie osoba fizyczna i komórki organizacyjne, które nie mają obowiązku mieć status osobowości prawnej.

Spółka cywilna może posiadać pracowników tylko w momencie, kiedy jest wyodrębniona i niezależna odnośnie finansów.

Instytucja ta nie ma prawa być pracodawcą dla wspólnika, w momencie gdy obiektem zleceń udziałowca jest reprezentowanie podmiotu lub kierowanie jej spraw. Tymczasem jeśli z umowy o pracę następują zlecenia na rzecz instytucji, których usługi tworzą część wkładu partnera, takie pakty nie mają prawa zostać zawarte.

W rzeczywistości spółka cywilna ma prawo, by posiadać pracowników także w swoich partnerach, jednak muszą być spełnione wszystkie warunki zawarte w Kodeksie Pracy.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Spółki | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Co powinno zawierać roczne sprawozdanie z działalności spółki z o.o.?

Posted on 0

Przepisy nakładają na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczność sporządzenia oprócz sprawozdania finansowego, dodatkowo rocznego sprawozdania z działalności spółki, którego sformułowanie należy do zadań zarządu firmy.

Sprawozdanie dotyczy funkcjonowania przedsiębiorstwa i musi zostać zatwierdzone przez wszystkich członków na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Jest ono osobnym dokumentem, którego zadanie jest zapewnienie znaczących informacji o stanie majątku i sytuacji materialnej spółki. Ta ocena pozwala na analizę działalności firmy w latach wcześniejszych oraz zaplanowanie przyszłych działań. Powinno ono zawierać składniki takie jak:

– informacje mające znaczący wpływ na sytuację spółki,

– ważne osiągnięcia w obszarze rozwoju oraz badań,

– dane odnoszące się do obecnej i przewidywanej sytuacji finansowej,

– informacje o nabyciu udziałów lub zakupie akcji,

– informacje o niezbędnych narzędziach finansowych w rejonie ryzyka i metod zarządzania,

– zaplanowany rozwój,

– informacja o realizowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Sprawozdanie z działalności spółki musi zostać przygotowane w terminie 3 miesięcy od upłynięcia roku obrotowego, aby możliwe było dokonanie jego weryfikacji przez biegłego rewidenta. Składa się je wraz z innymi wymaganymi dokumentami w odpowiednim sądzie rejestrowym.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Spółki | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Spółka cywilna w Niemczech

Posted on 0

Zasady funkcjonowania spółki cywilnej na obszarze Niemiec są określone w niemieckim Kodeksie Cywilnym, który podaje, iż jest to podmiot gospodarczy stworzony do uzyskiwania wspólnych celów. Wypracowanie misji ma mieć miejsce szczególnie na podstawie wkładu wniesionego przez inwestorów.

Owa spółka cywilna charakteryzuję się małą liczbą akcjonariuszy, którzy są powiązani ze sobą więzami zaufania. Ważne jest, iż w tym schemacie współdziałania zaangażowani członkowie nie mogą uzyskać podziału majątku ani samodzielnie zarządzać wpłaconym wkładem. Kapitał składający się z dóbr osobistych akcjonariuszy jest określany jako całość i tak musi być inwestowany.

Trybunał Niemiec potwierdził, iż owa organizacja ma częściowy status prawny, ponieważ określa ją zdolność sądowa. W takiej sytuacji pod nazwą spółki są rozumiani wszyscy prawni wspólnicy i będą oni zobligowani do przyjęcia odpowiedzialności za nielegalne kroki w ramach porozumienia.

W rzeczywistości spółki cywilne funkcjonujące na obszarze Niemiec mają zdolność wieczystą i rozliczeniową co oznacza, że kapitał organizacji jest zapisany w dokumentach wieczystych jako wspólny majątek udziałowców.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Spółki | Tagged , , , , , , , , , , ,

Kiedy mówimy o wolnym zawodzie?

Posted on 0

W zestawieniu z innymi korporacjami spółka partnerska różni się od nich pewnymi właściwościami.

Istotnym aspektem jest wymóg posiadania partnera. Osoba ta musi wykonywać wolny zawód.

Punktem docelowym spółek partnerskich jest wykonywanie wolnego zawodu w firmie pod autorską nazwą. Należy zwrócić uwagę, że w skład organizacji mogą wchodzić tylko partnerzy praktykujący wolny zawód, natomiast niedopuszczalnym jest, by stanowiły to inne przedsiębiorstwa.

Wspólnikami mogą stać się wyłącznie podmioty fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu opisanego w Kodeksie spółek handlowych. Do danych zawodów klasyfikujemy m.in.:

lekarzy, lekarzy dentystów, {inżynierów budownictwa, architektów. Przepis nie wskazuje definicji konkretnego zawodu, jednakże pokazuje punkty odniesienia.

W rzeczywistości niemożliwe jest powstanie spółki partnerskiej jednoosobowej. W momencie kiedy pojawi się okoliczność, że w przedsiębiorstwie utrzyma się jeden wspólnik, zostanie ona rozwiązana z upływem roku, od chwili wycofania się innych wspólników.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Spółki | Tagged , , , , , , , , , , ,

Jak oblicza się wynagrodzenie za czynności likwidacyjne w spółce jawnej?

Posted on 0

Postępowanie likwidacyjne w przypadku spółki jawnej jest działaniem poprzedzającym jej usunięcie z obrotu prawno-gospodarczego i wypisanie z KRS. Czy likwidatorowi spółki jawnej należy się wynagrodzenie za czynności dokonane podczas tego etapu?

Likwidatorami spółki jawnej są zazwyczaj wszyscy jej wspólnicy, niektórzy spośród nich powołani przez siebie lub osoby niezwiązane ze spółką. Obowiązkiem likwidatora jest reprezentowanie spółki oraz zakończenie jej działalności i uregulowanie jej zobowiązań. Kodeks spółek handlowych nie zawiera żadnych regulacji związane z wynagrodzeniem za czynności likwidatora wyznaczonego spoza grona wspólników. Przyjmuje się jednak, że takiemu likwidatorowi należy się wynagrodzenie, które jest orzeczone postanowieniem sądów rejestrowych. Nie są podane żadne reguły kalkulowania jego wysokości oraz źródła pochodzenia. Dlatego też Sąd Najwyższy w 2008 roku pięć lat temu wydał orzeczenie dotyczące przysługiwania zażalenia na postanowienie sądu rejestrowego o wysokości przedmiotu wynagrodzenia likwidatora spółki jawnej. Dodatkowo Sąd Najwyższy podał warunki, które w powiązaniu z innymi przepisami są wytycznymi w celu uzgodnienia takiego wynagrodzenia.

Podsumowując, istnieje możliwość instancyjnego nadzoru postanowienia w przedmiocie wysokości wynagrodzenia likwidatora spółki jawnej orzeczonego przez sąd. Oznacza to, że strony, które mają w tym interes prawny mogą, zgłosić na nie zażalenie i przekazać je do sądu wyższej instancji.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Spółki | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Kim są likwidatorzy w spółce jawnej?

Posted on 0

W chwili wypisania spółki jawnej z rejestru krajowych działalności gospodarczych przestaje ona istnieć. Jednakże przed tym należy przeprowadzić kroki mające na celu likwidacje owej aktywności gospodarczej.

Słowem ,,likwidacja” definiujemy działania, które mają spowodować unieważnienie porozumienia udziałowców. Kroki takie mogą zostać podjęte przy aprobacie wszystkich zainteresowanych bądź zaistnieniu jednego z powodów likwidacji przedsiębiorstwa podanego w Kodeksie Spółek Usługowych. Charakteryzowany proces zajmuje parę miesięcy. Najczęstszymi powodami wstrzymania działań spółki są:

– nie osiąganie zysków przewidzianych w biznesplanie,

– wspólna decyzja właścicieli o zerwaniu współpracy,

– ogłoszenie upadłości,

– śmierć jednego z inwestorów,

– prawomocna decyzja sądu w tej kwestii.

W trakcie prowadzenia likwidacji firma wciąż posiada osobowość prawną i może być aktywna na polskim rynku. Jednakże o swoim statusie musi informować klientów i partnerów biznesowych.

Za poprawny przebieg scharakteryzowanego procesu odpowiadają likwidatorzy. Najczęściej są nimi sami wspólnicy. Udziałowiec niebiorący aktywnego udziału w zamknięciu działalności nie ma prawa jej reprezentować w owym czasie. Dodatkowo powołani wcześniej prokurenci tracą swoje pełnomocnictwa, jeśli nie wchodzą w skład grupy likwidacyjnej.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Spółki | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Kiedy mówimy o spółce partnerskiej?

Posted on 0

Spółka partnerska zrzesza podmioty wykonujące tylko wolne zawody. Nie może być powołana dla funkcjonowania firmy, ale jest bazą do wykonywania przez partnera dwóch wolnych działań zawodowych jednocześnie. Członkami spółek partnerskich nie będą jednostki prawne.

Nie znamy jednoznacznej definicji wolnego zawodu, Kodeks Pracy podaje natomiast przykładowe działania należące do tej grupy. Do tej kategorii zaliczamy między innymi:

– notariuszy,

– weterynarzy i pielęgniarki,

– inżynierów budownictwa,

– doradców podatkowych i do spraw nieruchomości,

– księgowych i pracowników biur rachunkowych,

– rzeczoznawców,

– tłumaczy przysięgłych.

Dodatkowo w sektorze psychologii możemy mieć styczność z partnerskimi oddziałami wykonującymi określone działania.

Nie istnieje spółka partnerska z jednym udziałowcem. Jeśli pozostanie tylko jeden partner paktu, bo inni utracą prawo do wykonywania aktywności zawodowej, porozumienie musi zostać unieważnione.

W praktyce na zamknięcie charakteryzowanej organizacji rozporządzenie przewiduje termin 1 roku. W tym czasie jedna osoba aktywna zawodowo może swobodnie funkcjonować w ramach partnerstwa, ale musi informować swoich klientów o trwaniu działań zamykających spółkę.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Spółki | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Opodatkowanie w spółkach komandytowo-akcyjnych

Posted on 0

Powszechność spółek komandytowo-akcyjnych (w skrócie S.K.A.) wzrasta. Blisko 10 lat temu takich jednostek było niewiele, natomiast w tym czasie ich ilość zwiększyła się stukrotnie. Spółki te łączą w sobie cechy zarówno spółki prywatnej jak i kapitałowej. Takie przedsiębiorstwo daje sporo dobra, przede wszystkim pod względem prawa podatkowego.

Spółka komandytowo-akcyjna zaliczana jest do spółek osobowych, a wspólnikami są komplementariusze i akcjonariusze. Są inni względem aktywności w inwestycjach. Komplementariusze odpowiadają za kwotę należna od przedsiębiorstwa własnym majątkiem. Akcjonariusze natomiast ich nie ograniczają, ale za to zobligowani są do wniesienia wkładu finansowego.

Opodatkowanie przychodów firmy jest rozłożone między partnerów. Ważnym momentem jest otrzymanie prowizji przez podatnika. Jeżeli chodzi o komplementariusza przychody są nadane mu zgodnie z obowiązującym prawem. Natomiast w przypadku akcjonariuszy, którymi są inne przedsiębiorstwa płacą podatek od zysków jako działalność gospodarcza. Jego przychody obliczone są w oparciu o zdobytą dywidendę.

W rzeczywistości, dzięki konstrukcji spółki komandytowo-akcyjnej nie ma możliwości do podwójnego opodatkowania funduszu.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Spółki | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Jaką funkcję spełnia EZIG?

Posted on 0

Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG) jest to bazująca na prawie europejskim instytucja organizacyjna, której priorytetem jest ułatwienie i pomoc w gospodarczej współpracy transgranicznej spółek i pozostałych podmiotów, które mają siedzibę na obszarze państw Unii Europejskiej.

Celem tego zarządzenia było zredukowanie trudności prawnych i fiskalnych, jakie napotykane były podczas nawiązywania współpracy między przedsiębiorstwami na obszarze UE.

Zadaniem EZIG jest ułatwienie lub rozwój działalności gospodarczej jego członków dzięki porozumieniu w zakresie wspólnych działań, kompetencji oraz środków. Ustanowienie zgrupowania powinno być sfinalizowane umową, która musi zawierać siedzibę, nazwę, przedmiot zgrupowania, a także nazwę numer i miejsce wpisu do ewidencji każdego członka zgrupowania. Zarejestrowanie umowy EZIG zapewnia całkowitą zdolność prawną na obszarze całej Unii Europejskiej.

W przypadku założenia lub likwidacji zgrupowania fakt ten musi zostać zgłoszony i upubliczniony w Dzienniku Urzędowym UE. Siedziba zgrupowania musi znajdować się w jednym z krajów członkowskich UE, ale może być pod określonymi warunkami przenoszona do innego kraju członkowskiego.

Przy stworzeniu EZIG nie jest obowiązkowy kapitał, a członkowie mogą dobrowolnie dokonywać wyboru sposobu wsparcia finansowego. Zyski EZIG są rozdzielane między członków zgodnie z zapisem zamieszczonym w umowie o utworzeniu zgrupowania lub dla każdego członka przypada taka sama jego część.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Spółki | Tagged , , , , , , , , , , , ,