Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

O czym mówi porozumienie menedżerskie?

Posted on 0

Kontrakt menedżerski to umowa tak określanego rzetelnego działania, funkcjonująca na identycznych regułach co standardowa umowa zlecenie. W przypadku kontraktu menedżerskiego istotne jest to, że jego postanowień nie reguluje Kodeks Cywilny.

Na podstawie tego typu porozumienia przedsiębiorstwem opiekuje się menedżer w imieniu fizycznego właściciela. Owym menedżerem może być osoba fizyczna, jak również firmy zajmujące się zawodowo prowadzeniem innych działalności gospodarczych.

Podmiot zatrudniający jest zobligowany do przekazania wynagrodzenia menedżerowi za jego poświęcenie oraz do zapewnienia odpowiednich warunków pracy i zezwolenia mu na aktywny udział w życiu przedsiębiorstwa. Natomiast zleceniobiorca musi dokładać wszelkich trudów, by jego aktywność zawodowa przynosiła pozytywne efekty dla zarządzanego przez niego przedsiębiorstwa.

W praktyce menedżer stosuje nowe rozwiązania techniczne, kieruje oraz nadzoruje wszystkie działania wytwórcze zachodzące w przedsiębiorstwie i wydaje rozkazy wszystkim podległym działom. Mówi się, że efektywny menedżer to taki, który w każdym okresie rozliczeniowym stara się obniżyć wydatki prowadzenia firmy, maksymalizując jej realne dochody.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Wynajmujemy lokal na biuro

Posted on 0

Podjęcie decyzji o prowadzeniu własnej firmy to poważny krok. Pierwszym problemem, jaki spotkamy w trakcie wdrażania zamierzeń w życie jest odnalezienie odpowiedniego pomieszczenia biurowego.

W przypadku powierzchni komercyjnych to najemcy opłacają wszelkie koszty eksploatacji, a właściciele lokali pobierają tylko comiesięczną opłatę za wynajem. W rzeczywistości oznacza to, iż przyszły przedsiębiorca musi samodzielnie zapoznać się z warunkami rozliczeń i przelewów za prąd i wodę.

Unieważnić umowę najmu podpisaną na termin oznaczony można jedynie z istotnych przesłanek, ujętych w treści umowy. Nie ma prawa, które pozwalałoby na zerwanie takiego porozumienia bez ważnej przesłanki.

Do najczęstszych powodów rezygnacji z porozumienia tego rodzaju zalicza się:

– nie dotrzymanie daty oddania lokalu do użytku przez wynajmującego,

– zaniżony standard pomieszczeń,

– utrudnienie wynajmującemu korzystanie z możliwości lokalu.

Po stwierdzeniu wyżej opisanych niedogodności należy dać właścicielowi biura trochę czasu na poprawę sytuacji. Gdy po owym okresie nie wywiąże się z konieczności, można wnosić o zerwanie umowy najmu lokalu komercyjnego.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Ile wynosi wynagrodzenie podczas urlopu?

Posted on 0

Zatrudniony świadczący pracę na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego, w trakcie którego pobiera pełne wynagrodzenie. Oznacza to, że podczas pobytu na urlopie pobiera wynagrodzenie w takiej samej wysokości jak za czas obecności w pracy.

Gwarancję wypłaty całkowitego wynagrodzenia w trakcie przebywania na urlopie wypoczynkowym zapewniają pracownikowi regulacje zawarte w Kodeksie pracy. Otrzymuje on całościową stawkę wynagrodzenia bez względu na to czy w tym okresie zakład funkcjonował, czy odbywały się przerwy w realizacji obowiązków zawodowych. Ze względu na powyższe prawo pracownika wszelkie zmiany zasad wynagradzania w trakcie urlopu sformułowane przez zatrudniającego powinny zostać przez niego uzasadnione. Wynagrodzenie urlopowe oblicza się dzieląc podstawę wymiaru przez ilość godzin przepracowanych przez pracownika, kiedy podstawa była określana, a potem mnożąc wynagrodzenie za godzinę pracy przez ilość godzin, jakie pracownik przepracowałby według obowiązującego grafiku czasu pracy, gdyby był obecny. Warto także pamiętać, że obliczając wysokość wynagrodzenia urlopowego nie zalicza się wskazanych świadczeń w postaci m.in. nagród jubileuszowych czy dodatków pieniężnych.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Jaką umowę podpisać ze studentem?

Posted on 0

Studenci, którzy nie przekroczyli 26. roku życia nie mają przymusu uiszczania składek społecznych. Definiuje to, iż najlepszą dla nich umową o prace jest umowa zlecenie, która jest również dobrym narzędziem dla zakładu pracy.

Na bazie porozumień tego rodzaju osoby chodzące do szkół mogą nabyć praktyczne umiejętności zawodowe ponieważ wykonują obowiązki służbowe, których wykonanie nie wymaga obszernej wiedzy. Bardzo ważne w obszarze takiego paktu jest zdefiniowanie, dla jakich osób nie jest konieczne uiszczanie składek z tytułu pracy do urzędów państwowych.

Według ustawy za podmioty zwolnione z przekazywania składek uznaje się studentów, uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Za ucznia określa się osobę, która do ostatniego dnia wakacji kontynuuje naukę w danej szkole lub zaczyna edukacje w innej placówce szkolnictwa wyższego. Miano studenta otrzymują ci, którzy są wpisani na listę studentów danej uczelni. Gdy zostaną z niej skreśleni, przestaną być wyjątkowo traktowani.

Pamiętajmy, iż osoby biorące udział w kursach podyplomowych nie mają identycznych praw jak opisani studenci. Po ukończeniu przez pracownika 26. roku życia, zakład pracy jest zobowiązany zmienić umowę zlecenie w porozumienie o pracę bądź rozpocząć opłacanie składek na podstawie tej samej umowy.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Czy pomieszczenie, w którym pracujemy musi spełniać wymogi BHP?

Posted on 0

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy definiują właściwe pomieszczenie, w którym wykonywane są obowiązki służbowe. Ze względu na charakter zleconej pracy musi ono spełniać podstawowe normy z tego zakresu.

Pracodawca jest odpowiedzialny za warunki pracy w budowanych lub przebudowywanych obiektach, musi pamiętać, aby takie działania były realizowane na bazie projektów, które uwzględniają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dysponują pozytywną opinią posiadających odpowiednie uprawnienia rzeczoznawców.

Przepisy prawa pracy regulują, że budynki i lokale przeznaczone do świadczenia pracy powinny być planowane i budowane w zgodzie z zasadami, normami i regulacjami BHP. Dodatkowo należy je prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i mienia oraz w zgodności z normami techniczno-budowalnymi. Przede wszystkim obiekty budowlane mają zagwarantować właściwe warunki użytkowe, w tym zabezpieczenia przeciwpożarowe, dostępność wody pitnej, odpowiednie oświetlenie, wywóz ścieków, przepływ powietrza i ogrzewanie. Mają one zapewnić niezbędne warunki zdrowotne oraz zapewniać ochronę środowiska.

Nad stosowaniem się do przepisów BHP kontrolę sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. Bierze ona również udział w przystosowywaniu tych obiektów do użytkowania, a w przypadku niewypełnienia obowiązków nakłada karę grzywny.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Co grozi za załatwianie spraw prywatnych w pracy?

Posted on 0

Korzystanie z urządzeń znajdujących się na terenie zakładu pracy do załatwiania osobistych spraw to dość powszechne przekroczenia w krajowych firmach. Dlatego tez pracodawcy coraz częściej zaopatrują się w nowoczesne technologie służące do monitoringu zużycia majątku przedsiębiorstwa. Co może nas spotkać za wykorzystanie służbowego komputera do spraw osobistych?

Wymiar przyznanej kary jest przede wszystkim uzależniony od częstotliwości przekroczenia podstawowych obowiązków podwładnych. Gdy będzie to pierwszy występek, pracownik może być zmuszony do uiszczenia zadośćuczynienia, bądź zostanie pozbawiony comiesięcznej premii.

Do zerwania umowy o pracę może dojść, jeśli przedsiębiorca odnajdzie w służbowym laptopie podwładnego szereg aplikacji i gier będących dowodami przeznaczenia czasu pracy dla celów prywatnych. W takim momencie podwładni niejednokrotnie wnioskują o wszczęcie postępowania sądowego.

Niestety opinie urzędów sprawiedliwości poszczególnych instancji są inne, ponieważ w prawie polskim nie istnieją wyczerpujące wytyczne mówiące o grzywnach za naruszanie obowiązków pracownika w obszarze wykorzystania służbowych urządzeń.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Umowa zlecenie a urlop i okres wypowiedzenia

Posted on 0

Jedną z umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Nie jest to umowa o pracę, wobec czego nie odnoszą się do niej regulacje prawa pracy. Przepisy dotyczące tej formy zatrudnienia znajdują się w Kodeksie cywilnym.

Jeżeli chodzi o kwestię urlopu w trakcie pracy, na umowę zlecenie, to nie została ona w tych przepisach wyjaśniona. Warto być świadomym, że strony umowy mogą swobodnie kształtować stosunek umowy, co oznacza, że jeżeli wymiar urlopu został przez nie określony to osobie przyjmującej zlecenie się on należy. Identycznie jest w sytuacji wypowiedzenia umowy zlecenia przez wykonującego zlecenie, który może to zrobić w każdym czasie, ponieważ ustawodawca również w przepisach kodeksu cywilnego nie ustanowił żadnych terminów dotyczących okresu wypowiedzenia.

Podsumowując, kwestie w zakresie urlopu oraz okresu wypowiedzenia w ramach pracy na umowie zlecenie mogą być ustalone przez obie strony i zawarte w umowie, wówczas gwarantują one zleceniobiorcy dni wolne od pracy, a zleceniodawcy dany czas wypowiedzenia.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Prawo pracy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Kontrola wypłaty wynagrodzeń przez pracowników ZUS-u

Posted on 0

Jednym z istotnych elementów stosunku pracy jest wynagrodzenie. To elementarne świadczenie powinno odpowiadać rodzajowi pracy, zdolności i wykształceniu pracownika oraz być wypłacane w danym terminie. Monitorowaniem tego procesu zajmują się przede wszystkim kontroler pracy i inspektorzy ZUS.

Termin i sposób wypłaty pensji może być zawarty w porozumieniu, ale powinien zawierać w regulaminie pracy lub innych przypisach prawa pracy. Wynagrodzenie musi być wypłacone co najmniej raz w miesiącu w konkretnym terminie. Taki przelew właściciel zakładu powinien dokonać najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca. W momencie, kiedy dzień wypłaty jest zgodnie z prawem wolnym, konieczne jest wypłacenie należności w dzień poprzedzający.

Kontrolę nad wypłatą należności sprawują inspektorzy pracy. Działają oni w granicach właściwości obszarowej okręgowych kontrolerów pracy, a do ich pracy zalicza się badania wszystkich dokumentów związanych z wynagrodzeniem i określenie prawidłowość naliczania honorarium.

Tymczasem wizytacja przeprowadzana przez inspektorów ZUS ustala czy spółka właściwie sumuje i opłaca wszystkie składki. Do realizacji kontroli konieczne są dokumenty takie jak: umowy i rachunki do tych umów oraz wykaz płac.

W praktyce, żeby móc przeprowadzić kontrolę, istotne jest upoważnienie do przeprowadzenia inspekcji, które musi zawierać zwłaszcza: podłoże prawne oraz datę początku i końca kontroli.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Czy nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych wymusza ich wymianę?

Posted on 0

Od 1 kwietnia 2013 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych. Na ich dostosowanie podatnicy mają czas do 30 września. Powstaje zatem pytanie: Czy kasy fiskalne, które nie spełniają wymagań technicznych, aby spełnić te wymagania muszą zostać wymienione na nowe?

Wprowadzone rozporządzenie określa dokładnie elementy, jakie powinny się znajdować na dokumentach fiskalnych, czyli paragon i raport dobowy. Treść paragonu fiskalnego została rozbudowana o następujące zapisy:

– znak „PARAGON FISKALNY”,

– wartość rabatu lub obniżki,

– na żądanie nabywającego jego numer NIP.

Ponadto, doprecyzowaniu uległ przepis dotyczący nazwy towaru lub usługi, który głosi, że musi ona dać możliwość jednoznacznej identyfikacji produktu lub usługi.

W rozporządzeniu określony został okres przejściowy dający czas na wdrożenie nowych zasad do 1 października br. Jednocześnie podatnicy, którzy użytkują kasy nieposiadające możliwości technicznych po upływie tego terminu będą mogli nadal je wykorzystywać pod warunkiem, że będą one prawidłowo ewidencjonować obroty.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Powierzchnia biurowa w prywatnym mieszkaniu

Posted on 0

Często występuje sytuacja, że przedsiębiorca prowadzi firmę we własnym mieszkaniu. Przyjmuje kontrahentów lub prowadzi biuro na określonej przestrzeni mieszkalnej. W związku z tym może on zaliczyć do kosztów podatkowych firmy część wydatków na dom. Dla każdego jest ważne zmniejszenie wydatków. Jak to zrobić?

Na wstępie trzeba wymierzyć powierzchnię potrzebną do prowadzenia firmy. Może to być konkretny metraż, ale też może być określone procentowo. Kolejnym krokiem jest wystosowanie oświadczenia z wiadomością, że przeznaczamy fragment mieszkania na powierzchnię biurową. Na koniec istotne jest poinformowanie Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta w celu wprowadzenia modyfikacji podatkowych w dokumentach.

Bez względu na sytuację należy złożyć uzasadnienie organom, dlaczego taka powierzchnia jest potrzebna. A wtedy pozostaje pamiętać o właściwym odprowadzaniu podatków.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Jak otrzymać certyfikat wiarygodności?

Posted on 0

Tworzenie wartości przedsiębiorstwa i redukowanie ryzyka jest niezwykle ciężkie, ale dialog pomiędzy działalnościami może ułatwić ten zabieg. Współpraca miedzy podmiotami, zależności i rywalizacja są w dzisiejszych czasach podstawą. Aby móc być pewnym różnych organizacji i samemu być w mniemaniu innych wiarygodnym można starać się o poświadczenie pisemne.

W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa i zwiększyć komfort przedsiębiorców pojawiły się swojego rodzaju certyfikaty o wiarygodności i uczciwości, jak i również sytuacji finansowej firm.

Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo jest w pełni obsługiwany przez Internet, gdzie cały czas można sprawdzić wiarygodność firm. Działalność gospodarcza, która chce je uzyskać, ma obowiązek istnieć na rynku minimum 6 miesięcy i nie może posiadać żadnych zadłużeń pieniężnych. Takie pismo ważne jest rok. Naturalnie można po roku otrzymać następne zaświadczenie, ale nadal konieczne jest spełnienie wyżej wymienione warunki.

W rzeczywistości certyfikat jest przydatny do relacji pomiędzy firmami. Jego posiadanie może znacznie ułatwić prowadzenie interesów i wyklucza niebezpieczeństwo zadłużenia.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Co wchodzi w skład obowiązków biura rachunkowego?

Posted on 0

Mając zamiar założyć biuro rachunkowe trzeba uzyskać certyfikat Ministra Finansów albo przyjąć do pracy osobę, która posiada taki certyfikat. Wymagania, jakie powinno się realizować otwierając taką działalność, są konkretnie opisane i wygórowane. Czy tylko w tej sprawie mogą zaistnieć niedogodności? Jakie zadania musi wykonywać biuro rachunkowe?

Do zadań zakładu prowadzącego księgowość innych podmiotów należy m.in.:

– oszacowanie dóbr materialnych,

– przygotowania raportów finansowych,

– wykonywanie okresowych zestawień stanu magazynowego,

– prowadzenie ewidencji ksiąg rachunkowych opierając się na uzyskanych dokumentów,

– archiwizacja zaświadczeń księgowych i innych dokumentów zawartych w ustawach.

Otrzymanie licencji Ministra Finansów i umieszczenie w wykazie biegłych rewidentów uprawnia do prowadzenia pełnej księgowości, ale również zobowiązuje do ponoszenia odpowiedzialności prawnej. W następstwie błędów, niestosowania się do przepisów oraz wszelkich braków to biuro rachunkowe uiszcza koszty nadanych kar.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Jak dzielimy koszty uzyskaniu przychodu?

Posted on 0

Bezbłędne obliczenie wydatków wygenerowania przychodu ma ogromne znaczenie dla wypełnienia deklaracji podatkowej PIT indywidualnych podatników i CIT dla biznesmenów.

Te wydatki zmieniają wartość dochodu w danym okresie rozliczeniowym i podają wysokość wymaganego do zapłaty podatku.

Po pierwsze indywidualne wydatki dzielimy na grupy z uwzględnieniem źródła ich pochodzenia. Dzięki temu podatnicy mogą wykorzystywać istniejące ulgi. Pamiętajmy, bazą do obniżenia dochodu z danej lokalizacji są powody ściśle z nią powiązane. W zeznaniu podatkowym nie podajemy konkretnych kwot, ale sumy przychodów z poszczególnych źródeł.

Dla przedsiębiorców gospodarczych nie ma większego znaczenia miejsce generowania zysku, ale sama jego wartość w roku podatkowym. Podatkiem dochodowym są objęte nadwyżki obliczone na podstawie różnicy przychodów i wydatków ich uzyskania w danym czasie. W sytuacji, gdy wydatki prowadzonej działalności gospodarczej są wyższe niż zyski z oferowania usług w jej sektorze, nadwyżka nie powstaje. Nie ma wtedy obowiązku podatkowego.

W rzeczywistości podatnicy, zarówno ci indywidualni jak i gospodarczy, powinni posiadać dużą wiedzę o zyskach i progach oprocentowania, by poprawnie wypełnić okresowe zeznania podatkowe oraz uniknąć w przyszłości negatywnych konsekwencji swoich działań.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Za co odpowiedzialny jest pracownik?

Posted on 0

Pracodawca jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności gospodarczej, jednak zdarzają się sytuacje, gdy za szkody odpowiada pracownik. Jak ustalić, kiedy wina jest pracodawcy a kiedy zatrudnionego?

Istotnie każdy popełnia błędy i należy brać pod uwagę konsekwencje. Jeśli zatrudniony popełni uchybienie w wykonywaniu swojego zlecenia, bądź też wykona je nienależycie, skutkiem może być nawet wypowiedzenie porozumienia. Jeżeli wystąpi wyżej wymieniona sytuacja pracownik ma obowiązek ją naprawić.

Są wypadki, za które odpowiedzialny jest tylko pracodawca. Takimi zdarzeniami może być włamanie, kradzież niewłaściwe warunki pracy, brak odpowiedniego nadzoru i kontroli. W momencie kiedy osoba zatrudniająca powierzy pracownikowi bez zlecenie, którego nie potrafi zrealizować, również wina nie będzie leżała po stronie pracownika.

W praktyce ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ponosi wyłącznie przedsiębiorca. Tym samym zatrudniony jest zwolniony z ryzyka decydowania, co wynika z Kodeksu Pracy.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Jakie dochody okazjonalne są zwolnione z opodatkowania?

Posted on 0

W Polsce często odbywają się różnorodne kiermasze i dożynki. Gospodynie domowe sprzedają swoje ciasta, a rzemieślnicy rzeźby przez nich wytworzone. Czy muszą oni kupić kasę rejestrującą?

Zgodnie z prawem każda sprzedaż powinna zostać ewidencjonowana przy użyciu kasy fiskalnej, aby łatwo było określenie odpowiedniej wartości podatku. W kwestii sprzedaży okazjonalnej podatnicy mogą pominąć ową konieczność.

Jeśli dochód z prowadzonej aktywności zarobkowej nie przekroczy kwoty 20 tysięcy złotych to można zastosować tak zwaną uproszczoną ewidencję, która nie nakazuje nabycia kasy rejestrującej. Pamiętajmy, iż ta ulga nie ma zastosowania dla sprzedaży alkoholu. Ze scharakteryzowanej możliwości korzystają najczęściej biznesmeni na małą skale, którzy w ten sposób unikają dużych wydatków na początku działalności. Jednakże brak kasy rejestrującej nie zwalnia z obowiązku zapłacenia podatku z powodu uzyskanego dochodu podczas festynu czy kiermaszu.

W praktyce wiejskie koła gospodyń nie muszą uiszczać tych kwot, ponieważ rozporządzenie Ministra Finansów dopuszcza pewne ulgi w tym sektorze. Gdy uzyskany dochód zostanie przeznaczony na zadania statutowe danego stowarzyszenia nie jest on objęty prawem podatkowym. Ważne jest więc rzetelne scharakteryzowanie zakresu zadań wykonywanych przez koło gospodyń, by nie płacić podatku.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,

Po jakim czasie można usunąć wpis o ukaraniu pracownika z akt?

Posted on 0

Okoliczności, w których pracodawca zastosował wobec pracownika karę w postaci nagany z wpisem do akt nie jest dla zatrudnionego dobra. Dlatego regulacje prawa pracy wprowadziły zasadę, zgodnie z którą po upływie określonego czasu, informacja o ukaraniu musi być wymazana z akt pracownika.

Kara uważana jest za niebyłą, a odpis zawiadamiający o jej zastosowaniu jest usuwany z akt pracownika po 12 miesiącach realizowania stosunku pracy w sposób nienaganny.

Okres roczny nie jest jednak obowiązkowy, ponieważ zgodnie z Kodeksem pracy zatrudniający może wymazać wpis z akt i uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu z własnej inicjatywy lub zaaprobuje wniosek zakładowej organizacji związkowej, która reprezentuje pracownika.

Pracodawca musi usunąć informacje o zastosowaniu kary z akt sprawy, jeżeli weźmie pod uwagę wszelkie za i przeciw, że została ona zastosowana z naruszeniem prawa lub sąd wyda orzeczenie o zrezygnowaniu z kary wobec zatrudnionego.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,