Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Co ma wpływ na proces sprzedaży funduszy?

Posted on 0

Złożenie polecenia sprzedaży funduszu to pierwszy krok w realnym procesie jego zbycia. Ponieważ są to kroki uzależnione od kilku czynników, na zakończenie aktywności w tym obszarze trzeba najczęściej poczekać tydzień.

Wartość ceny sprzedaży posiadanych akcji zależy od kursu transakcji oraz od szybkości realizacji polecenia. W rzeczywistości rozpoczęcie procesu zaczyna się w momencie otrzymania prośby przez agenta transferowego. Pamiętajmy, gdy akcje tracą na wartości, realne wynagrodzenie za oddane fundusze może ulec obniżeniu.

Z zasady fundusz musi odkupić posiadane przez danego klienta dobra. Są jednak sytuacje opisane w ustawie o funduszach inwestycyjnych, które są zwolnione z tej konieczności. Z tym przypadkiem spotykamy się, gdy:

– wartość jednostek przeznaczonych do zbycia przekracza 10% całego majątku funduszu inwestycyjnego,

– dokonanie rzetelnej wyceny posiadanych przez klienta dóbr jest niemożliwe, z przyczyn nie wynikłych ze strony samego funduszu.

Pamiętajmy, jeśli zaistnieją wyżej scharakteryzowane incydenty, przełożenie transakcji zbycia akcji jest zgodne z prawem i nie podlega karze.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Finanse osobiste | Tagged , , , , , , , ,

Kto ma prawo do zwolnienia z podatku?

Posted on 0

Warunkiem zwolnienia od podatku jest nie przewyższenie wartości opodatkowanej sprzedaży określonej w ustawie. Natomiast z tych norm są wyłączone działalności świadczące usługi prawnicze i doradcze.

Próg, jakiego nie można przewyższyć, by zostać zwolnionym z obowiązku płacenia podatku równa jest 150 000 zł w minionym roku podatkowym.

W ostatnim czasie ustawodawca zmniejszył ilość podmiotów, które mogą zabiegać się o zwolnienie. Świadcząc usługi doradcze i prawnicze nie mamy możliwości skorzystać już z powyższej zniżki. Natomiast istotniejsze jest ustalenie, jakie firma będzie oferowała usługi. Kiedy biuro rachunkowe zawrze w swojej propozycji doradztwo podatkowe, także nie uzyska ulgi. Wszelkie działania podatkowe, takie jak tworzenie ksiąg podatkowych i innych katalogów jest już zawarte w usługi doradcze.

W rzeczywistości często istnieją problemy, ze względu na niedoprecyzowanie w prawie pojęcia „doradztwo”. Aby wyjaśnić można zwrócić się o radę do odpowiedniego urzędu bądź też zaznajomić się z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Prawo podatkowe | Tagged , , , , , , , ,

Dlaczego chcemy zmienić pracę?

Posted on 0

Rekrutacja, a następnie zaangażowanie nowego pracownika w obowiązki, wymaga od pracodawcy sporego nakładu czasu, pracy oraz nakładów finansowych. Dlatego też zrozumiałym wydaje się fakt, że pracodawca chcąc ustrzec się przed ryzykiem związanego z zatrudnieniem niewłaściwej osoby, podczas rozmowy kwalifikacyjnej będzie pytał o szereg niełatwych kwestii m.in. o przyczyny poszukiwania nowego zatrudnienia.

Jest to pytanie, które pada na wielu rozmowach kwalifikacyjnych, ponieważ znając na nie odpowiedź pracodawca może dowiedzieć się co może stać się przyczyną, że od niego też będziemy chcieli odejść. Ponadto zapewniają mu wskazówkę, jakie warunki należy zapewnić pracownikowi, aby go nie stracić. Wybierając się na rozmowę rekrutacyjną warto przygotować sobie „właściwe” odpowiedzi na pytanie dotyczące powodów zmiany pracy. Oto kilka przykładów:

– poszukiwanie nowych pól do realizowania, czyli chęć sprawdzenia się w odmiennej branży,

– pragnienie większego rozwoju, którego zakres należy określić,

– powołanie się na zdobytą wiedzę, doświadczenie lub umiejętności, które chcielibyśmy wykorzystywać w nowej pracy,

– powołanie się na osiągnięcia zawodowe i wyrażenie w sposób taktowny chęci awansu lub wyższych dochodów.

Nie można zaprzeczyć temu że w większości przypadków nie możemy wyjawić prawdziwych powodów, które skłoniły nas do szukania nowej pracy, ale powyższe odpowiedzi na pewno ułatwią odpowiednio odnieść się do tego niełatwego pytania.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , ,

Jakie dane identyfikacyjne muszą umieszczać firmy na dowodach transakcji?

Posted on 0

W Kodeksie Spółek Handlowych znajdziemy dokładny wykaz danych, jakie muszą być podane w trakcie wysyłania pism i zamówień drogą papierową jak i mailową.

Rozporządzenie obejmuje instytucje komandytowo-akcyjne, spółki akcyjne oraz jednostki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwo rozsyłające dokumenty potwierdzające transakcje gospodarcze musi zadbać o to, by widniała na nich:

– pełna nazwa spółki wraz z jej adresem,

– numer potwierdzający wpisanie przedsiębiorstwa do rejestru działalności gospodarczych w kraju,

– numer NIP,

– sumę zgromadzonego kapitału zakładowego.

Dane kontaktowe muszą zostać wyraźnie napisane i umiejscowione w obszarze widocznym dla adresata. Brak wyżej opisanych informacji identyfikacyjnych jest niezgodny z prawem oraz świadczy o braku profesjonalizmu w zarządzie partnerskiej jednostki.

Opisana zmiana w Kodeksie Handlowym dotyczy pism firmowych wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, ale również drogą mailową oraz faksem. W rzeczywistości najwięcej uchybień notuje się w e-mailach oraz wydrukach faksu.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Spółki | Tagged , , , , , , , , , , , , , ,

Czy dochody wspólnoty mieszkaniowej są opodatkowane?

Posted on 0

Wszystkie środki przelane na konto spółdzielni mieszkaniowej z tytułu ulokowania posiadanego majątku nie są uznawane za przychód i nie trzeba odprowadzać od nich podatek dochodowy.

Opisany jest jednak pewne zastrzeżenie, by takie twierdzenie było prawdziwe. Niezbędne jest wykorzystywanie wypracowanych nadwyżek na cele statutowe. W kwestii zarządcy spółdzielni są to najczęściej opłaty eksploatacyjne lokali oraz inne remonty mające na celu poprawienie wartości zrzeszonych mieszkań.

Niestety problemy w owym zakresie podatkowym wciąż się pojawiają. Organizacje mieszkaniowe zazwyczaj generują nadwyżkę z racji opłat ich członków, jednakże stabilniejsze jednostki mogą sobie pozwolić na inwestycje w fundusze i inne dobra oszczędnościowe. Czy dochód uzyskany z oprocentowania także będzie zwolniony z konieczności opodatkowania?

Z reguły tak, ale zawsze trzeba złożyć wniosek o indywidualną opinię w lokalnym Urzędzie Skarbowym, by uniknąć kar za składanie nieprawdziwych zeznań. Dodatkowo ważne jest rzetelne scharakteryzowanie w opisie sytuacji ustalonych celów statutowych powołanej organizacji, by jednostki podatkowe mogły uwzględnić należne ulgi.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Nieruchomości | Tagged , , , , , , , ,

Jakie dochody okazjonalne są zwolnione z opodatkowania?

Posted on 0

W Polsce często odbywają się różnorodne kiermasze i dożynki. Gospodynie domowe sprzedają swoje ciasta, a rzemieślnicy rzeźby przez nich wytworzone. Czy muszą oni kupić kasę rejestrującą?

Zgodnie z prawem każda sprzedaż powinna zostać ewidencjonowana przy użyciu kasy fiskalnej, aby łatwo było określenie odpowiedniej wartości podatku. W kwestii sprzedaży okazjonalnej podatnicy mogą pominąć ową konieczność.

Jeśli dochód z prowadzonej aktywności zarobkowej nie przekroczy kwoty 20 tysięcy złotych to można zastosować tak zwaną uproszczoną ewidencję, która nie nakazuje nabycia kasy rejestrującej. Pamiętajmy, iż ta ulga nie ma zastosowania dla sprzedaży alkoholu. Ze scharakteryzowanej możliwości korzystają najczęściej biznesmeni na małą skale, którzy w ten sposób unikają dużych wydatków na początku działalności. Jednakże brak kasy rejestrującej nie zwalnia z obowiązku zapłacenia podatku z powodu uzyskanego dochodu podczas festynu czy kiermaszu.

W praktyce wiejskie koła gospodyń nie muszą uiszczać tych kwot, ponieważ rozporządzenie Ministra Finansów dopuszcza pewne ulgi w tym sektorze. Gdy uzyskany dochód zostanie przeznaczony na zadania statutowe danego stowarzyszenia nie jest on objęty prawem podatkowym. Ważne jest więc rzetelne scharakteryzowanie zakresu zadań wykonywanych przez koło gospodyń, by nie płacić podatku.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Prawo podatkowe | Tagged , , , , , , , ,

Jakie jest opodatkowanie reklam na stronach internetowych?

Posted on 0

Osoby fizyczne, które nie posiadają firmy i osiągają pieniądze z tytułu udzielania powierzchni na reklamy w Internecie, muszą uiszczać podatek za dzierżawę.

Tak rozstrzygnął sąd w momencie, kiedy pewna firma zwróciła się o indywidualne przeanalizowanie powyższej sprawy.

Zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych od osób fizycznych umieszczających na własnych stronach banery, reklamy czy odsyłacze do innych stron żąda się uiszczania podatku. Posiadając partnerów w danym procederze trzeba uważnie zawierać kontrakty. Bez względu na to czy byłaby to umowa zlecenie czy o dzieło powinno się także dowiedzieć się, jakie inne podatki trzeba będzie odprowadzić. Mimo zawartych umów sąd stwierdził, że otrzymując przychody należy zawrzeć to w dwunastomiesięcznym rozliczeniu jako dzierżawę.

Jeśli wyjdą jakieś niedopatrzenia w normach należy bezzwłocznie zwrócić się do danego organu z prośbą o wyjaśnienie i pomoc w rozwiązaniu problemu. Jeśli tego nie zrobimy możemy zostać obciążeni nieplanowanymi wydatkami za niestosowanie się do aktualnego prawa.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Prawo podatkowe | Tagged , , , , , , , ,

Produkty bankowe w ujęciu podatkowym

Posted on 0

Biznesmeni niejednokrotnie korzystają z usług bankowych w sektorze otwarcia rachunku firmowego. To konto bankowe jest wykorzystywane do prowadzenia rozrachunków w związku z prowadzoną spółką. Niestety, pakty partnerskie z bankami oraz prawo podatkowe usług finansowych są niezrozumiałe.

Oferty instytucji finansowych, w ramach uruchomienia rachunku firmowego, proponują w pakiecie:

– konsultacje księgowe i podatkowe, aby prowadzić działalność zgodnie z krajowym prawem,

– pomoc prawną,

– ubezpieczenie majątku.

Ponadto banki oferują biznesmenom premie za lojalność, której wysokość jest uzależniona od czasu, na który jest ważna umowa partnerstwa. Przedsiębiorca ponosi comiesięczne raty z tytułu prowadzenia rachunku firmowego przez banki.

W rzeczywistości podmioty gospodarcze mają wątpliwości w opisywaniu operacji prowadzenia konta w wydatkach firmy. Otóż przedsiębiorca może dodać w koszty prowadzenia działalności gospodarczej każde opłaty związane z otworzeniem rachunku oraz opłaty za usługi dodatkowe.

Natomiast dochodem będzie uzyskiwana premia lojalnościowa. Pamiętajmy ponadto, iż za straty dochodowe przedsiębiorstwa nie można wskazać wydatków banku w zakresie inwestowania powierzonych przez klienta pieniędzy.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , ,

Kto nie musi się martwić o podatek VAT?

Posted on 0

Podatek VAT, inaczej mówiąc podatek od towarów i usług, jest najbardziej popularny wśród krajowych właścicieli firm. Przepisy opisują sytuacje, w których należy przyjąć opodatkowanie oraz kiedy można ominąć dodatkowe płatności. Które przypadki są uwolnione od kosztów podatkowych?

W pierwszej kolejności chodzi o oddanie lub zbywanie działalności gospodarczej lub transakcje, które nie powinny być załatwione na podstawie zwykłej umowy (czyny zabronione o różnym charakterze). Poza tym VAT nie dotyczy gier hazardowych (gry liczbowe, maszyny i automaty) oraz nieprzewidzianych odsetek za opóźnienie w opłatach.

Istnieje wiele luk prawnych oraz niedopatrzeń w ustawach, które nie wskazują płatników podatku VAT w sposób bezdyskusyjny. Taki przypadek dotyczy firmy dostawcze oraz importerów. W teorii usługa jest otoczona podatkiem, ale wyjątkiem są przewozy materiałów promocyjnych i ulotek oraz prezentów (mała wartość).

Wielu przedsiębiorców, głównie początkujących, ma kłopoty z określeniem formy i rodzaju opodatkowania. Warto wówczas skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy podatkowego, który wskaże możliwe i najbardziej korzystne rozwiązania, które pozostaną w zgodzie z branżą.

Justyna Błahut
www.bweek.pl

Posted in Prawo podatkowe | Tagged , , , , , , , ,

Wpisanie samochodu w likwidacyjny spis z natury

Posted on 0

Przy zakupie samochodu osobowego aktywnemu podatnikowi VAT przysługiwało limitowane prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości 60%. Przez okres kilku lat przedsiębiorca wykorzystywał pojazd dla celów funkcjonującej działalności gospodarczej. Obecnie firma będzie zamykana. Czy podatnik jest zobowiązany w spisie natury ująć przedmiotowy pojazd?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowane są towary wyprodukowane na własną rękę lub po kupnie nie były przedmiotem dostawy, w przypadku zaprzestania wykonywania przez osobę fizyczną czynności podlegających opodatkowaniu. Przepis ten stosowany jest dla towarów, wobec których występowała możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o wartość podatku naliczonego.

W związku z rozwiązaniem przedsiębiorstwa i zaprzestaniem realizowania czynności, za które trzeba zapłacić podatek osoba ma obowiązek stworzyć spis z natury towarów i poinformować o obliczonej na jego podstawie wartości i sumie podatku należnego przy składaniu deklaracji podatkowej za okres włączający dzień rozwiązania firmy. W opisanym stanie faktycznym podatnik musi uwzględnić przedmiotowy samochód w spisie z natury.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Prawo podatkowe | Tagged , , , , , , , ,

Komu należy się zwrot VAT-u za materiały budowlane?

Posted on 0

Sposobność otrzymania zwrotu VAT za materiały budowlane od początku 2014 roku ulegnie dużej modyfikacji. Zostanie on bardzo wąski i nie wszystkim będzie się należał w odróżnieniu od teraźniejszego prawa.

Przede wszystkim zostanie wprowadzony limit wieku. Ubiegać się o zwrot będą mogły tylko podmioty do 35. roku życia. Jeśli żyją one w związku małżeńskim to młodszy współmałżonek nie może ukończyć 36 lat. Następną modyfikacją jest powierzchnia domu, mieszkania, które ma być remontowane lub budowane. Zwrot zostanie przyznany do 100 metrów kwadratowych. Nowym warunkiem jest, by zwrot odnosił się pierwszego lokalu czy domu, czyli nie dotyczyć będzie podmiotów, które maja już akty własności. Wszelkie zmiany wprowadzane są ze względu na pojawienie się o wsparciu w otrzymaniu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Należy pamiętać, że do końca 2013 roku można otrzymać zwrotu według obecnego prawa. Jeżeli jednak chodzi o samo pismo w dalszym ciągu potrzebne jest załączenie do niego wszelkich rachunków i pozwolenie na budowę.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Prawo podatkowe | Tagged , , , , , , , ,

Jakie firmy odprowadzają podatek ryczałtowy?

Posted on 0

Ryczałtowe opodatkowanie oznacza, że przychodów nie łączy się z innymi dochodami opodatkowanymi na ogólnych zasadach. Płatnik ma obowiązek odjąć całość należnego podatku z realizowanej operacji, a uzyskany podatek przetransferować na konto Urzędu Skarbowego. Po czym ważne jest złożenie deklaracji podatkowej we właściwym urzędzie.

Opodatkowaniu ryczałtowemu podlegają zarazem osoby, które nie posiadają na terytorium Polski lokalu i zarządu oraz podmioty, które uzyskują przychody m.in. z praw do wynalazków, praw autorskich i praw pokrewnych, praw do wzorów zdobniczych oraz praw do znaków towarowych.

Jednakowo obarczone są podatkiem otrzymane przychody z działalności sportowej, rozrywkowej i widowiskowej oraz z tytułu prowadzenia usług księgowych, doradczych, prawnych, badań rynku czy reklamowych.

W praktyce płatnika pochodzącego z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o wystrzeganiu się podwójnego odprowadzania podatku obejmują inne zasady na podstawie podpisanych porozumień.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Prawo podatkowe | Tagged , , , , , , , ,

Kiedy można złożyć korektę zeznania podatkowego?

Posted on 0

Jeżeli pojawił się błąd w zeznaniu PIT trzeba dokonać korekty. By była ona właściwie wypełniona i złożona powinno się przygotować ją na takim samym druku, co pierwszą i dołączyć do niej uzasadnienie powodu korekty. Może też zdarzyć się sytuacja, kiedy zeznanie było złożone kilka lat temu. Wtedy należy poszukać konkretny arkusz na stronie Ministra Finansów i wypełnić go.

Prawidłowe skorygowanie zeznania podatkowego polega na poprawieniu wszystkich mylnych lub starych danych. Z kolei na pierwszej stronie zamiast kwadratu „złożenie zeznania” trzeba zaznaczyć „złożenie korekty”. Kolejnym ważnym elementem jest oddanie wyjaśnienia. Trzeba w nim przedstawić błąd jaki podatnik wygenerował składając oryginalne zeznanie i jakie przedsięwziął poczynania, by zlikwidować uchybienie. Istotne jest, by zwrócić uwagę, jaki upłynął czas od oddania błędnego zeznania. Bowiem przedawnienie ma miejsce po upłynięciu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w jakim oddało się ją.

Zdarzają się sytuacje, gdy Urząd Skarbowy poprawia błędne deklaracje. Są to najczęściej błędy rachunkowe. Żeby mieć możliwość dokonania korekty kwota nadpłaty czy też zwrotu nie może przewyższyć 1 000 zł. Oczywiście należy także pamiętać, ze popełnione błędy w rozliczeniu podatku mogą skutkować karami pieniężnymi.

Paula Honc
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , ,

Kiedy można złożyć podanie o uchylenie mandatu?

Posted on 0

Do obowiązków inspektora pracy należy badanie przestrzegania zasad opisanych w Kodeksie Pracy przez krajowych przedsiębiorców. Jeśli biznesmeni nie stosują się do rozporządzeń mogą otrzymać mandat karny za swoje przewinienia.

Inspektor powinien dokładnie opisać sumę grzywny pieniężnej oraz rzetelnie scharakteryzować powód jej nałożenia. W praktyce owe kary oscylują w granicach do 2 tysięcy złoty, ale w istotnych momentach złamania prawa mogą wynosić nawet 5 tysięcy złotych.

Gdy przedsiębiorca odbiera mandat jest zobligowany go wyrównać. Niedopilnowanie tego przymusu może spowodować zajęcie komornicze w kwocie odpowiadającej zobowiązaniu. Natomiast nie przyznanie się do winy zmusza inspektora pracy do przekazania sprawy do urzędu sprawiedliwości, co nie czeto jest korzystne dla przedsiębiorstwa.

Istnieje jednak sposób na uniknięcie przymusu pokrycia mandatu za przestępstwo, które w mniemaniu specjalisty Kodeksu Pracy popełnił właściciel spółki. Po uznaniu mandatu można w okresie 7 dni złożyć wniosek o jego uchylenie. Takie działanie zakończy się pomyślnie, gdy wina pracodawcy nie była uznana za wykroczenie.

W praktyce wcześniej trzeba uregulować mandat, a dopiero po pozytywnej dla jednostki decyzji sądu uchylającego grzywnę, otrzymamy jego zwrot. Nie jest to korzystne rozwiązanie dla nowych firm, których sytuacja finansowa nie pozwala na dodatkowe wydatki tego typu.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Niezbędnik przedsiębiorcy | Tagged , , , , , , , , , , ,

Kiedy przysługuje wynagrodzenie chorobowe?

Posted on 0

Pracownik ma gwarancję wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez okres, gdy następuje u niego niezdolność do wykonywania pracy z powodu choroby lub odizolowania wynikającego z choroby zakaźnej. Te okresy mogą trwać razem do 33 dni podczas roku kalendarzowego, a dla pracownika, który ukończył 50 lat, do 14 dni w ciągu roku.

Osobie zatrudnionej nie jest przyznane prawo do świadczenia na czas niemożności wykonywania pracy z powodu choroby, gdy:

– okres niezdolności do pracy wypada w tym samym czasie co urlop bezpłatny lub wychowawczy,

– okres niezdolności do pracy przypada na pobyt pracownika w areszcie lub odbywania przez niego kary pozbawienia wolności.

Warto wiedzieć, że prawo do wynagrodzenia chorobowego należy się wtedy, gdy ubezpieczony spełnia wymogi uzyskania zasiłku chorobowego. Jeżeli nie ma prawa do zasiłku, wówczas nie przysługuje mu również to świadczenie.

Wysokość wypłaty za czas niezdolności do pracy na czas choroby jest wyliczana od podstawy wymiaru, która jest określana według reguł stosowanych przy obliczaniu podstawowej kwoty zasiłku chorobowego. Jest ono wypłacane za okres niezdolności do pracy i w dni wolne. Kwota wynagrodzenia chorobowego jest minimalna. Zatrudniający w swoich przepisach płacowych może określić jego wyższą wartość, i będą one wiążące, ponieważ są korzystniejsze od tych ustalonych w przepisach.

Joanna Walerowicz
www.bweek.pl

Posted in Prawo pracy | Tagged , , , , , , , ,

Kiedy zaliczka podlega opodatkowaniu?

Posted on 0

Niejednokrotnie nabywcy wpłacają zaliczkę z tytułu usług wykonywanych przez zleceniobiorcę. Najczęściej jest to wymóg przedsiębiorstwa i stanowi asekuracje w sytuacji rezygnacji z odbioru zamówionych dóbr po ich realnym wykonaniu.

Zgodnie z rozporządzeniem o podatku VAT, obowiązkowy podatek od zaliczek, rat i przedpłat trzeba zapłacić w chwili ich zaksięgowania, a nie realnego wykonania usługi. Brakująca wartość podatku zostanie dodana w momencie otrzymania reszty zapłaty, już po spełnieniu zlecenia na prośbę klienta.

Bazą do naliczenia podatku VAT jest faktura opisująca działania pomiędzy nabywcą a usługodawcą. Oznacza to, iż dla zaliczki należy stworzyć taki rachunek, by odprowadzony podatek miał gwarancje prawną. Wystawiając fakturę po wywiązaniu się ze zlecenia i zapłaceniu zaliczki, należy pomniejszyć konieczną kwotę o wartość przedpłaty i ująć niższą zaliczkę na rzecz podatku przychodowego.

Na dostarczenie dokumentu potwierdzającego transakcje firma przyjmująca zadania ma 7 dni roboczych. Oznacza to, iż po upływie tego terminu nabywca ma prawo żądać wystawienia faktury w trybie natychmiastowym. Pamiętajmy, że o progu podatku decyduje grupa do której należy zlecone zadanie lub typ zakupionych dóbr.

Ewelina Uroda
www.bweek.pl

Posted in Prawo podatkowe | Tagged , , , , , , , ,