Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Niekompletna dokumentacja opóźni twój kredyt

Posted on 0

Powszechne jest przekonanie, że kredyt na zakup nieruchomości można uzyskać szybko, posiadając odpowiednie zarobki, nieobciążony rachunek oraz pozytywną historię w BIK-u. Chociaż wnioski kredytowe teoretycznie powinny zostać rozpatrzone przez większość banków w terminie do 30 dni, czas ten przedłuża się często z winy samych kredytobiorców. Eksperci Związku Firm Doradztwa Finansowego zwracają uwagę, by dokumenty kompletować skrupulatnie i z należytą dokładnością. W przeciwnym razie czas uzyskania kredytu może opóźnić się nawet o ponad miesiąc.

                                                                      

Z „check listą” łatwiej

Aby uniknąć podstawowych błędów przy staraniach o fundusze na wymarzoną nieruchomość, należy poświęcić sporo czasu i uwagi na przygotowanie wymaganych dokumentów. – Każdy bank posiada własny zestaw wymogów. Różny jest również czas rozpatrywania wniosków o kredyt. Dlatego kompletowanie dokumentacji warto przeprowadzać we współpracy z profesjonalnym doradcą finansowym, który ułoży tzw. „check listę” – spis niezbędnych dokumentów i zaświadczeń dla konkretnego banku, dostosowany do rodzaju transakcji oraz sytuacji klienta – radzi Leszek Zięba, Aspiro, ZFDF.

Lista wymagań może zostać podzielona na trzy części: dokumenty osobiste, dokumenty dotyczące dochodów oraz dokumenty związane z kredytowaną nieruchomością. Istotne jest jednak, aby pamiętać, że zaświadczenia o dochodach, wyciąg z konta czy odpis z księgi wieczystej mają jednomiesięczny okres ważności.

 

Jak zgodnie przyznają eksperci ZFDF, błędy zdarzają się jednak wielu kredytobiorcom. Warto więc skorzystać z doświadczenia doradców, by uniknąć niepotrzebnych kłopotów. – Klienci najczęściej zapominają o wypełnieniu szczegółowych danych na wniosku i załącznikach, które mogą wydawać się im mało ważne, jednak dla banku są bardzo istotne – zauważa Zięba. – Należy również zwrócić szczególną uwagę na wszelkie podpisy pod oświadczeniami oraz potwierdzenia przez doradcę zgodności kopii przedłożonych dokumentów z oryginałem. Niestety do dokumentacji często dołączane są nieaktualne dokumenty oraz niedokładne kosztorysy. Każdy z tych błędów może spowodować nie tylko opóźnienie, lecz nawet konieczność rozpoczęcia całej procedury analizowania aplikacji kredytowej od początku – dodaje.

 

Podwójnie kosztowne błędy

Gdy wniosek został już złożony, każdy błąd lub brak w dokumentacji skutkuje zawieszeniem procesu decyzyjnego. – Banki zazwyczaj umożliwiają korektę nieprawidłowości, jeśli nastąpi w ciągu kilku dni od ich wykrycia. Część informacji można uzupełnić w formie oświadczenia, inne mogą wiązać się z koniecznością wysłania poprawionego dokumentu na nowo. Banki w swoich procedurach stosują okresy ważności poszczególnych dokumentów, np. 30 lub 60 dni od popisania wniosku kredytowego czy 30 dni dla zaświadczenia o dochodach. Po uzupełnieniu brakujących lub przeterminowanych dokumentów, proces kredytowy jest kontynuowany – wyjaśnia Dorota Binich, Expander, ZFDF.

 

Brak spełnienia bankowych wymogów formalnych w konsekwencji może nawet spowodować rozpoczęcie procesu weryfikacji od początku. To z kolei zupełnie niepotrzebnie wydłuża czas oczekiwania na pieniądze. – Należy również podkreślić, że zaniedbania po stronie potencjalnego kredytobiorcy mogą skutkować nawet odmową udzielenia kredytu. Jeśli klient opieszale uzupełnia dokumenty może też wygasnąć ważność wniosku lub decyzji, czy upłynąć termin przeznaczony na podpisanie umowy kredytowej – ostrzega Dorota Binich.

 

Zakup wymarzonej nieruchomości to często jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Dlatego przed złożeniem niezbędnych dokumentów, konieczna jest ich dokładna weryfikacja, zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym. – Obecnie dokładność jest podwójnie istotna. Może się bowiem okazać, że opóźnienia przedłużą proces weryfikacji wniosku o kredyt do stycznia, a wtedy obowiązkowy minimalny wkład własny będzie już dwukrotnie większy – konkluduje Zięba.

 

 

Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego

Posted in Bankowość, Finanse, Finanse osobiste, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Polska, Poradnik konsumenta, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , ,

Jaka jest procedura, gdy pracodawca nie płaci za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracownika?

Posted on 0

Jednym z ważniejszych obowiązków pracodawcy jest zgłoszenie zatrudnionego do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz płacenie za niego składek. Jeżeli nie wypełni tego obowiązku może ponieść karę w postaci grzywny, wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, a nawet ponieść odpowiedzialność karną.

Pracownik może systematycznie sprawdzać czy pracodawca odprowadza za niego składki do ZUS. Pracodawca ma bowiem obowiązek raz w roku informować o tym zatrudnionych, a na życzenie pracownika raz w miesiącu w formie pisemnej na formularzu ZUS RMUA lub na tzw. pasku z wynagrodzeniami. Każdy ubezpieczony ma także możliwość sprawdzenia stanu swoich ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych samodzielnie we właściwej jednostce ZUS.

W przypadku odkrycia nieprawidłowości ze strony pracodawcy, pierwszą rzeczą, jaką powinien zrobić pracownik jest złożenie do pracodawcy pisemnego wniosku o ich sprostowanie w ciągu 3 miesięcy od dnia dostarczenia informacji. Termin rozpatrzenia wniosku przez pracodawcę mija po 60 dniach od dnia jego otrzymania.

Identycznie wygląda to, gdy pracownik stwierdził, że dane zamieszczone na formularzu ZUS RMUA są sprzeczne z rzeczywistymi. Wówczas pracodawca ma mniej czasu, musi bowiem w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku skontrolować, czy przekazał do ZUS prawdziwe dane i powiadomić zatrudnionego o sposobie rozpatrzenia wniosku.

W wypadku, gdy pracodawca odmówi rozpatrzenia wniosku lub zakład zatrudniający osobę już nie istnieje, zainteresowany może złożyć reklamację w dowolnym oddziale ZUS. Forma takiej reklamacji jest dowolna, czyli oznacza to, że może być ona zgłoszona w na piśmie i przesłana pocztą, wysłana w formie elektronicznej lub zgłoszona telefonicznie wraz z podaniem danych pozwalających na identyfikację ubezpieczonego w systemie ZUS.

Zakład wszczyna wówczas postępowanie wyjaśniające, które musi zostać zakończone w ciągu 3 miesięcy, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 6 miesięcy od złożenia reklamacji.

Za nieopłacone terminowo składki pracodawca musi uiścić obowiązkowe odsetki za opóźnienie. Ich wysokość stanowi 10 proc. w skali roku, przy czym nie są one doliczane, gdy ich wysokość jest niższa niż 6,60 zł. ZUS może też skierować wniosek do sądu o nałożenie kary pieniężnej wynoszącej nawet do 5 tys. zł.

Jeżeli nierzetelny pracodawca nadal odmawia odprowadzania składek, ZUS może rozpocząć postępowanie egzekucyjne oraz wystąpić do sądu o zabezpieczenie majątku płatnika, ogłoszenie jego upadłości, odebranie mu uprawnień do prowadzenia działalności czy wyłączenie z brania udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto, ZUS ma także prawo do skierowania wniosku o zamieszczenie danych pracodawcy w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, a takie wpisy są wykreślane dopiero po upływie 10 lat.

Co więcej, jeżeli pracodawca nie płaci składek pracownika, istnieje możliwość wniesienia przez ZUS wniosku do prokuratury o podejrzeniu popełnienia wykroczenia naruszenia praw pracownika wynikających z ubezpieczenia społecznego. Taki wniosek może także złożyć sam zatrudniony, jako osoba pokrzywdzona.

Dodatkowo sprawą może zainteresować się Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzając kontrolę w zakładzie pracy, w efekcie której inspektor pracy wyda decyzję, zastosuje wystąpienie, złoży powództwo lub nałoży karę grzywny.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Prawo pracy, Ubezpieczenia, Wiadomości | Tagged , , , , , , ,

Rzecznik Praw Obywatelskich podważył zgodność z konstytucją przepisów dotyczących kontroli osobistej i rewizji pojazdów

Posted on 0

Rzecznik praw obywatelskich podważył zgodność z konstytucją przepisów dotyczących dokonywania kontroli osobistej, przeszukiwania oraz rewizji pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych. Stwierdził on, że są one sprzeczne z konstytucją.

Według prof. Ireny Lipowicz obowiązujące przepisy zbytnio ingerują w strefę nietykalności osobistej i dlatego złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie z niezgodności z Konstytucją RP znajdujących się w nim przepisów.

Podstawowy zarzut obejmuje brak określenia granic ingerencji jednostek władzy publicznej w określone przez zasadniczą ustawę prawa i wolności obywatelskie. Dotyczy to w szczególności nietykalności osobistej czy prawa do prywatności. Rzecznik praw człowieka zaznaczył także, że nie istnieje definicja tych pojęć w obecnych regulacjach.

Wątpliwości rzecznika wzbudzają też przepisy w zakresie przeszukiwania bagażu i sprawdzenia załadunku na lotniskach, na dworcach i w pojazdach transportowych. W jego opinii naruszeniem jest tutaj przeniesienie regulacji o sposobie przeprowadzania rewizji do rozporządzeń lub całkowite zignorowanie tego aspektu. Rzecznik przytoczył art. 50 konstytucji, który reguluje, że przeszukanie lokalu, mieszkania lub pojazdu może odbyć się tylko w przypadkach wskazanych w ustawie i w sposób w niej opisany.

Dr Piotr Kładoczny, karnista z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wskazał na jeszcze jedno zagrożenie w postaci zbyt częstego zastosowania środka, jakim jest przeszukanie przez funkcjonariuszy publicznych bez uprzedniego uzyskania zgody prokuratora czy sądu. Takie kontrole mogą mieć miejsce wyłącznie w sprawach wymagających podjęcia natychmiastowych czynności. Coraz częstsze są przypadki, że, mimo, iż przeszukanie nie było pilne, jest ono realizowane, a wnioski są zatwierdzane ex post przez właściwe organy.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Finanse, Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , ,

Będą rozwiązania zachęcające przedsiębiorców do mediacji

Posted on 0

Zgodnie z szacunkami resortu finansów spory w sprawach gospodarczych to łączny koszt ok. 40 mln zł rocznie, który leży po stronie przedsiębiorców. Postępowanie sądowe trwa średnio 480 dni, a czas oczekiwania na wykonanie wyroku to kolejne 145 dni. Utworzony przez MG i Ministerstwo Sprawiedliwości zespół osób pracuje obecnie nad rozwiązaniami, które mają ułatwić i spopularyzować mediację i polubowne rozwiązywanie konfliktów. Jednym z kluczowych komponentów tych rozwiązań mają być zachęty pieniężne.

Jedną z propozycji międzyresortowej grupy jest też, aby koszty mediacji prowadzone na podstawie skierowania do sądu były wliczane w poczet kosztów sądowych. Proponowane jest także odstąpienie od opłaty sądowej za wniosek o zatwierdzenie ugody zawartej z udziałem mediatora i zwrot większej niż dotychczas kwoty poniesionej z tytułu zapłaconych już kosztów sądowych, w przypadku gdy dojdzie do zawarcia ugody w wyniku mediacji. Głównym celem jest odciążenie sądów i zwiększenie popularności mediacji. Ponadto, według rekomendacji zespołu pracującego nad zmianami, zasady zwrotu uregulowanej już wcześniej opłaty sądowej byłyby takie same dla powoda i pozwanego, co powinno zachęcić obydwie strony do uczestnictwa w mediacji. Obecnie obowiązujące przepisy różnicują sytuację stron i z tego powodu nie są one w równym stopniu zainteresowane ugodą.

Rozwiązanie jakim jest mediacja ma też swoich przeciwników, ponieważ bywa tak, że przez nią postępowanie nadmiernie się przedłuża. Szczególnie nadużywania jest instytucja wezwania do próby ugodowej, która wykorzystywana jest jako instrument przerywający bieg terminu przedawnienia. Obrazując to przykładem, w ubiegłym roku do sądów rejonowych wpłynęło 14 332 wniosków o zawezwanie do takiej próby, a doszło do zawarcia tylko 207 ugód. Aktualnie bieg terminu przedawnienia roszczenia, który obejmuje wniosek o mediację przerywany jest w chwili dostarczenia odpisu wniosku do mediatora.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , , , ,

Przeszkadza Ci hałaśliwy sąsiad. Zwróć się z tym do Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Posted on 0

Sąsiad zakłóca Ci spokój hałasując? Bar usytuowany obok gra głośną muzykę? Warto wiedzieć, że w takiej sytuacji zwrócić się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Hałas stanowi jeden z czynników uciążliwych dla człowieka. Zostało to uregulowane w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. dotyczącego dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, sprzęt i elementy wyposażenia w miejscach, w których przebywają ludzie. W skrajnych przypadkach hałas może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowotnych w postaci skoków ciśnienia, zakłócenia snu, a nawet utraty słuchu.

Ze względu na środowisko, w jakim występuje, można dokonać podziału na: przemysłowy, komunalny i komunikacyjny. Hałas przemysłowy usankcjonowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy, komunikacyjny – Inspekcję Ochrony Środowiska. Z kolei nad właściwym poziomem hałasu w naszych mieszkaniach czuwa sanepid.

Co zrobić, gdy sąsiad nadużywa naszej cierpliwości i regularnie emituje hałas, który przekracza dopuszczalne normy? W takim wypadku możemy złożyć wniosek lub skargę do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Można tego dokonać w następujący sposób:

– wniosek lub skargę wnieść na piśmie, jednak jest to także możliwe przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefaksu, lub ustnie,

– wniosek lub skarga wniesiona ustnie musi zostać zaprotokołowana, a na protokole musi widnieć podpis wnoszącego oraz akceptującego zgłoszenie,

– na skardze lub wniosku musi widnieć imię i nazwisko (nazwa) i adres wnoszącego,

PIS ma obowiązek rozpatrzyć wniosek lub skargę bez zbędnej zwłoki i ma na to nie więcej niż miesiąc, a w przypadku sprawy bardzo skomplikowanej – nie dłużej niż dwa miesiące.

Najpierw skarga zostaje rozpatrzona przez właściwą jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Następnie może zostać zmierzony poziom natężenia hałasu. Jeżeli normy zostaną naruszone PIS wydaje decyzję administracyjną zobowiązującą do obniżenia poziomu hałasu pod groźbą kary.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Finanse, Polska, Poradnik konsumenta, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , ,

Czas uzyskania kredytu – dlaczego jest tak ważny?

Posted on 0

Kiedy planujemy zaciągnąć kredyt hipoteczny, najczęściej zastanawiamy się nad tym, który bank zaoferuje nam najtańszą ofertę. Chociaż koszt odgrywa bardzo ważną rolę, istotny jest również czas uzyskania kredytu. Ten niestety jest często odwrotnie proporcjonalny do jego ceny. Wiele osób jednocześnie chce bowiem zdobyć tani kredyt. Expander podpowiada więc, by wniosek złożyć do kilku banków przez co zwiększamy nasze szanse na terminowe wywiązanie się z zobowiązań względem dewelopera.

 

Myśląc o uzyskaniu kredytu hipotecznego, w pierwszej kolejności zastanawiamy się gdzie będzie on najtańszy. – To naturalne, że poszukujemy rozwiązań, które najmniej uszczuplą nasz domowy budżet – mówi Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors. – Przy wyborze nie należy jednak zapominać o czasie potrzebnym na jego uzyskanie. Jest to istotne szczególnie wtedy, gdy podpisaliśmy już umowę przedwstępną ze sprzedającym, w której zobowiązujemy się do pewnych terminów i wpłaciliśmy zaliczkę. Przekroczenie jednej z granicznych dat najczęściej skutkuje utratą pieniędzy – dodaje ekspert.

 

Przygotowanie do zaciągnięcia kredytu nie powinno więc ograniczać się jedynie do analizy samych kosztów i wyboru instytucji finansowej z najkorzystniejszą propozycją. Tam gdzie najwięcej osób wnioskuje o pieniądze z reguły także najdłużej czeka się na decyzję. – Warto więc składać wnioski do kilku banków jednocześnie, także do tych, których oferty nie znajdują się w czołówce rankingów. Na przykład dwa wnioski można wysłać do tych gdzie koszt jest bardzo niski, ale jeden dodatkowy do banku z nieco gorszą ofertą – radzi Sadowski. – Będzie to bardzo pomocne w sytuacji, gdy pierwsze dwa nie zdążą rozpatrzyć naszego wniosku lub odmówią wypłaty. Wtedy pozostaje oferta nieco droższa, która jednak pozwoli nam uniknąć utraty wpłaconej sprzedawcy zaliczki. Warto też dodać, że takiego droższego kredytu wcale nie musimy spłacać przez 20 czy 30 lat. Dużo zależy tu od czasu obowiązywania prowizji za wcześniejszą spłatę. Zwykle po 5 latach spłaty banki ją kasują. Wtedy nic nie stoi już na przeszkodzie, aby przenieść dług do innego banku, gdzie koszt będzie niższy – dodaje.

 

Dobrze więc zainteresować się także okresem niezbędnym na rozpatrzenie wniosku. Z pewnością pomocny w tej kwestii będzie doradca finansowy, który posiada takie informacje. Może on pomóc nie tylko w znalezieniu najtańszej oferty. Złoży on w naszym imieniu wnioski do kilku banków i dobierze je tak, aby nie dopuścić do sytuacji, że nie zdążymy uzyskać kredytu na czas.

 

Źródło: Expander

Posted in Bankowość, Finanse, Finanse osobiste, Inwestycje, Komentarze rynkowe, Nieruchomości, Polska, Poradnik konsumenta, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , ,

Kiedy występuje obowiązek naprawienia szkody?

Posted on 0

W przypadku popełnienia określonych przestępstw sąd może orzec obowiązek naprawienia szkody. Takie orzeczenie sąd może wydać samoistnie jednak, jeżeli takim wnioskodawcą jest poszkodowany lub inny podmiot uprawniony, przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości nie musi go uwzględniać.

Obowiązek naprawienia szkody powstałej w wyniku przestępstwa sąd może orzec w całości lub w części, jako zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę. W takich okolicznościach nie mają zastosowania regulacje Kodeksu cywilnego w zakresie przedawnienia roszczenia i o możliwości zasądzenia świadczenia rentowego.

Obowiązek naprawienia szkody jest środkiem karnym o charakterze kompensacyjnym. Jego orzeczenie ma miejsce w przypadkach następujących rodzajów przestępstw:

– spowodowanie ciężkiego uszkodzenia zdrowia,

– spowodowanie utraty życia,

– spowodowanie rozstroju zdrowia lub naruszenie czynności części ciała,

– przestępstwa przeciwko środowisku,

– przestępstwa przeciwko mieniu,

– przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

– przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,

– przestępstwa przeciwko uprawnieniom osób wykonujących pracę zarobkową.

Kodeks karny nie tłumaczy pojęcia szkody, jednak może być ona rozumiana zarówno w materialnym, jak i niematerialnym kontekście, czyli majątkowa i niemajątkowa. Wykazanie przed sądem tego drugiego rodzaju szkody jest trudniejsze.

Orzeczenie naprawienia szkody może zostać wydane na wniosek pokrzywdzonego lub z urzędu w postaci środka probacyjnego przy wymierzaniu kar ograniczenia lub pozbawienia wolności. Całkowite lub częściowe naprawienie szkody będzie mogło zostać orzeczone także w sytuacji warunkowego umorzenia lub jako autonomiczny środek karny.

Samo złożenie wniosku o naprawienie szkody nie czyni z pokrzywdzonego strony procesu karnego. Aby tak się stało, pokrzywdzony musi złożyć oświadczenie o przystąpieniu do procesu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, co musi nastąpić najpóźniej w dniu otwarcia przewodu sądowego.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , ,

Czym jest służebność drogi koniecznej?

Posted on 0

Polskie przepisy prawne przewidują rozwiązanie dla właścicieli, których nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej. Rozwiązanie to przybiera formę tzw. służebności drogi koniecznej. W jakich sytuacjach ustanowienie takiej służebności może być dokonane?

Instytucja służebności opiera się na relacji pomiędzy tzw. nieruchomością władnącą, której właściciel korzysta ze służebności i nieruchomością obciążoną, której właściciel zmuszony jest do zaakceptowania służebności.

Rodzaj służebności w postaci służebności drogi koniecznej konstytuowany jest w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie ma dostępu do drogi publicznej. Droga dojazdowa do nieruchomości wytyczana jest zawsze na wniosek zainteresowanego i prowadzi przez posiadłości sąsiednie. Ustanowienie tej służebności następuje za wynagrodzeniem. Co istotne, droga musi być wyznaczona z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej, oraz z jak najbardziej ograniczonym obciążeniem gruntów, przez które droga ta prowadzi.

Postępowanie w kwestii wydania decyzji o ustanowieniu służebności koniecznej jest postępowaniem nieprocesowym. Przekłada się to na potrzebę dostarczenia wniosku do właściwego ze względu na umiejscowienie nieruchomości sądu rejonowego przez właściciela nieruchomości niedysponującej dostępem do drogi publicznej.

Pisząc wniosek o ustanowienie służebności należy pamiętać, aby wymienić w nim wszystkie podmioty, względem których przeprowadzane będzie postępowanie. Jednocześnie pamiętając o tym, iż służebność drogi koniecznej ustanawiana jest za wynagrodzeniem, we wniosku warto określić jego sugerowaną kwotę.

Możliwe jest ustanowienie służebności koniecznej na drodze porozumienia stron. Wówczas wchodzenie na drogę sądową jest zbędne.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Finanse, Nieruchomości, Polska, Poradnik konsumenta, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , ,

Kiedy można starać się o interpretację indywidualną w kwestiach podatkowych?

Posted on 0

Podatnicy, którzy mają wątpliwości dotyczące kwestii związanej z prawem podatkowym, mogą wnioskować o wydanie interpretacji indywidualnej przez Izbę Skarbową, która wydawana jest w imieniu Ministra Finansów. Interpretacja taka zabezpieczy płatnika przed ewentualnymi karami pieniężnymi ze strony urzędu skarbowego. Z kolei dla organów podatkowych jest to dokument wiążący.

Aby starać się o otrzymanie interpretacji indywidualnej należy złożyć wniosek ORD-IN o wydanie interpretacji a także wnieść opłatę w wysokości 40 złotych od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, którego ma dotyczyć interpretacja. Opłatę należy wnieść na konto właściwej Izby Skarbowej, która zajmuje się przyjmowaniem takich wniosków.

Przepisy Ordynacji podatkowej określają, iż interpretacja indywidualna wydawana jest nie później niż trzy miesiące od dnia wpłynięcia wniosku. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy konieczne będzie uzupełnienie braków przez podatnika.

Warto także pamiętać, że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej musi spełniać sprecyzowane w Ordynacji podatkowej wymogi dotyczące dokładnego opisu stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego kwestii podatkowej, a także braku subiektywnej oceny prawnej przedstawionego stanu lub zdarzenia.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Finanse, Polska, Prawo, Prawo podatkowe, Wiadomości | Tagged , , , , , , ,