Limetka.pl – Portal Finansowy
GENERAL ELECTRIC+11.000123
SONY INC+125.10
SAMSUNG-25.10
APPLE INC-125.10
MICROSOFT-1.0068
GOOGLE-5.00631
YAHOO-22.244
NASDAQ-25.10
ENVATO+25.10
MET CREATIVE+107.600
TOTAL-0.4350
TOYOTA-0.0007
SIEMENS+0.0069
ASELSAN-1.0015
DOW JONES-140
S&P 500-41
GLOBAL DOW REALTIME-13.42

Kto może ubiegać się o obrońcę z urzędu?

Posted on 0

Konstytucja RP określa, że osobom, przeciwko którym toczy się postępowanie karne przysługuje prawo do adwokata na każdym jego stadium. Przepisy określają także sytuacje, w których domagać się można przydzielenia adwokata z urzędu.

O możliwości korzystania z adwokata z urzędu mówi art. 78 Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z nim, osoba oskarżona w sprawie karnej, która nie ma obrońcy z wyboru, może starać się o przydzielenie mu obrońcy z urzędu, jeżeli w sposób należyty uargumentuje, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

Dotyczy to sytuacji, w których oskarżony chce korzystać z pomocy prawnika, ale nie ma na to pieniędzy. Obrońca z urzędu przydzielany jest przez prezesa sądu. Warto zwrócić uwagę na to, że ocena dokumentacji, na podstawie której ustalany jest stan majątkowy osoby oskarżonej, dokonywana jest zgodnie z arbitralną i niepodlegającą zaskarżeniu decyzji, co jest przedmiotem toczącej się sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym nad legalnością tego rozwiązania.

Do obrońcy z urzędu ma także prawo osoba, która jest podejrzana w sprawie karnej.

Lista spraw, w których korzystanie z pomocy adwokata jest niezbędne jest wyszczególniona w Kodeksie postępowania karnego. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, przydzielany jest mu prawnik z urzędu.

Oskarżony musi również mieć obrońcę z urzędu w sytuacji, gdy nie jest obecny na rozprawie i nie wskazał obrońcy z wyboru, ale sąd postanowił o postępowaniu procesu bez uczestnictwa oskarżonego w rozprawie.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Biznes, Finanse, Niezbędnik przedsiębiorcy, Polska, Poradnik konsumenta, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , ,

Kto może ubiegać się o kompensatę państwową?

Posted on 0

Najbliżsi osób, które w wyniku popełnionego przestępstwa ponieśli śmierć mogą złożyć wniosek o świadczenie finansowe o nazwie kompensata państwowa. Maksymalna kwota, jaką można aktualnie otrzymać to 12 ty. zł.

Przepisy Ustawy o państwowej kompensacie, przysługującej ofiarom niektórych przestępstw mówią, że świadczenie jest przyznawane w kwocie, która pokrywa:

– koszty pogrzebu,

– utracone środki utrzymania lub zarobki,

– koszty leczenia lub rehabilitacji.

Kompensata może zostać przyznana jedynie wówczas i w takiej kwocie, w jakiej osoba uprawniona nie może uzyskać pokrycia utraconego wynagrodzenia lub innych środków utrzymania od sprawcy lub sprawców przestępstwa, z tytułu ubezpieczenia, ze środków otrzymanych z pomocy społecznej lub z innego tytułu bądź źródła, niezależnie od tego, czy sprawca lub sprawcy zostali wykryci, oskarżeni lub skazani.

Obecnie najwyższa możliwa kwoty kompensaty to 12 tys. zł, jednak planowane są zmiany, które regulują podwyższenie nawet do 25 tys. zł. Zakłada się także wprowadzenie zaliczek i wydłużenie terminu wnioskowania o odszkodowanie dla ofiar.

Skarb Państwa przyznaje kompensatę w sytuacji, gdy organom ścigania nie udało się odnaleźć sprawców przestępstwa bądź wtedy, gdy nie ma możliwości wyegzekwowania odszkodowania. Osoby, które mogą ubiegać się o świadczenie to najbliżsi ofiary, czyli małżonek lub osoba pozostająca z ofiarą w pożyciu.

Podstawowym warunkiem wypłaty kompensaty jest fakt, aby ofiara na skutek przestępstwa poniosła śmierć lub doznała rozstroju zdrowia lub naruszenia czynności organu ciała. Oznacza to ciężki uszczerbek na zdrowiu oznaczający utratę wzroku, słuchu, mowy, ciężkiego kalectwa, bezpłodność, ciężkiej choroby długotrwałej lub nieuleczalnej, choroby zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, znacznej lub całkowitej niezdolności do pracy albo trwałego znacznego zniekształcenia lub zeszpecenia ciała. Kompensata przyznawana jest także w sytuacji naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia innego niż wyżej wymienione na okres powyżej 7 dni.

Decyzję o wypłacie kompensaty wydaje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskującej osoby uprawnionej sąd rejonowy. Wniosek można złożyć w terminie 24 miesięcy od popełnienia przestępstwa.

Joanna Walerowicz

limetka.pl

Posted in Finanse, Finanse osobiste, Polska, Prawo, Wiadomości | Tagged , , , , , , , , , ,